Historisk arkiv

Ny stønadsordning for eldre med kort botid i Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen legger fram forslag til ny stønadsordning for eldre med kort botid i Norge. Regjeringen vil sikre eldre innvandrere og andre med liten eller ingen alderspensjon fra folketrygden en minsteinntekt på nivå med minstepensjon (05.11.04).

Pressemelding

Nr.: 05
Dato: 05.11.04

Ny stønadsordning for eldre med kort botid I Norge

Regjeringen legger fram forslag til ny stønadsordning for eldre med kort botid i Norge. Regjeringen vil sikre eldre innvandrere og andre med liten eller ingen alderspensjon fra folketrygden en minsteinntekt på nivå med minstepensjon.

- For kommunene blir den økonomiske belastningen ved å ta imot eldre innvandrere mindre, og derfor vil det bli enklere å bosette eldre personer fra asylmottakene i kommunene, sier arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten. En ny ordning vil innebære at rundt 2000 innvandrere ikke lenger trenger kommunal sosialhjelp.

Den nye, supplerende stønaden skal prøves mot inntekt hos stønadstakeren selv og hos ektefelle/samboer. Alle former for inntekt, så vel norske som utenlandske, skal inngå ved prøvingen. Det kan også tas hensyn til formue utover det vanlige.

For å få supplerende stønad, må man være bosatt i Norge og ha oppholdstillatelse som gir grunnlag for fast bosetting her. Utenlandsopphold kan maksimalt utgjøre 3 måneder i sammenheng eller i alt 3 måneder per kalenderår.

Stønaden skal gis for en periode på 12 måneder om gangen, og søknad om ytelser eller forlengede ytelser skal settes fram ved personlig frammøte på trygdekontoret. Dette vil gjøre det enklere å føre nødvendig kontroll med inntekter og utenlandsopphold.

Utgiftene til den nye stønadsordningen er anslått til 150 mill. kroner i 2006, mens innspart sosialhjelp i samme år anslås å utgjøre 135 mill kr. Ordningen vil bli forankret i en egen lov og administrert av trygdeetaten.