Historisk arkiv

Bedre brukermedvirkning for funksjonshemmede

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen la i statsråd i dag fram et lovforslag som pålegger kommuner og fylkeskommuner å opprette råd for funksjonshemmede. Lovens skal sikre funksjonshemmede en åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i saker som er særlig viktige for dem (29.04.05).

Pressemelding

Nr.: 24
Dato: 29.04.05

Bedre brukermedvirkning for funksjonshemmede

Regjeringen la i statsråd i dag fram et lovforslag som pålegger kommuner og fylkeskommuner å opprette råd for funksjonshemmede.Lovens skal sikre funksjonshemmede en åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i saker som er særlig viktige for dem.

Både kommunene og funksjonshemmedes organisasjoner er enige om at kommunale råd har vist seg å være nyttige for å fremme medvirkning. Lovforslaget understreker kommunenes plikt til å gi denne medvirkningen en god og fast form i samarbeid med funksjonshemmedes organisasjoner.

-Det er viktig at funksjonshemmede får mulighet til å påvirke i saker som angår dem. Dette kan blant annet være saker relatert til tilgjengelighet, diskriminering på grunnlag av funksjonsevne og tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne, sier arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten.

-Jeg mener vi i lovforslaget har funnet en god balanse mellom organisasjonenes ønske om ens organisering i alle kommuner, og kommunenes ønske om frihet til selv å innrette sin rådsstruktur, sier statsråden.

-Blir kommunene og organisasjonene lokalt enige, kan de velge andre løsninger enn tradisjonelle råd. De kan også velge felles løsning for eldre og funksjonshemmede, og de kan velge interkommunale løsninger, noe enkelte små kommuner ser som en interessant løsning. Men slik jeg oppfatter stemningen, vil det nok bare være unntaksvis at vi får se andre løsninger enn separate råd for funksjonshemmede og eldre i hver kommune, sier Høybråten.

Lovforslaget er en parallell til de kommunale og fylkeskommunale eldrerådene, som har vært lovpålagt siden 1992.