Historisk arkiv

Økt satsing på tiltak for funksjonshemmede

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

I forslag til statsbudsjett for 2006 foreslår regjeringen å øke bevilgningen med 107 millioner kroner til funksjonshemmede. Pengene skal blant annet brukes for å øke tilgjengeligheten for funksjonshemmede i samfunnet, og gjøre hverdagen enklere for familier med funksjonshemmede barn (14.10.05).

Pressemelding

Nr.: 73
Dato: 14.10.05

Økt satsing på tiltak for funksjonshemmede

I forslag til statsbudsjett for 2006 foreslår regjeringen å øke bevilgningen med 107 millioner kroner til funksjonshemmede. Pengene skal blant annet brukes for å øke tilgjengeligheten for funksjonshemmede i samfunnet, og gjøre hverdagen enklere for familier med funksjonshemmede barn.

- Vi øker bevilgningen til tiltak for funksjonshemmede med 107 millioner kroner mer enn i 2005. Blant annet foreslår vi å endre ordningen med pleiepenger for å gi familier med alvorlig syke barn tilstrekkelig hjelp til å mestre en vanskelig livssituasjon. Ved å gi graderte pleiepenger ned til 50 prosent kan foreldre med syke barn være hjemme og pleie barna samtidig som de opprettholder kontakten med yrkeslivet, sier arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten.

Regjeringen la i juni 2003 fram St.meld. nr. 40 (2002-2003) Nedbygging av funksjonshemmende barrierer. Siden har regjeringen økt satsingen knyttet til personer med nedsatt funksjonsevne hvert år. I 2004 ble det til sammen bevilget i underkant av 83 millioner kroner til styrking av innsatsen overfor funksjonshemmede. I 2005 er innsatsen styrket med ytterligere om lag 91 millioner kroner. Disse satsingene videreføres i 2006.

- Vi vil også prioritere å få flere personer med nedsatt funksjonsevne i arbeid, og oppretter 1 200 nye tiltaksplasser for yrkeshemmede i 2006. Dette kommer i tillegg til den nevnte satsingen på 107 millioner kroner i 2006, sier statsråden.

Familier med funksjonshemmede barn

I mai 2005 la regjeringen fram Strategiplan for familier med barn som har nedsatt funksjonsevne. Hovedstrategiene i planen er tiltak for å bedre koordineringen av ulike tjenester rettet mot familiene, og bedre informasjonen om rettigheter og tjenester.

Regjeringen foreslår i tillegg å bevilge penger til kompetanseheving for personale i barnehagene knyttet til barn med funksjonsnedsettelser, og øke stimuleringstilskuddet knyttet til ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA), for å stimulere kommunene til å ta i bruk ordningen også overfor familier med funksjonshemmede barn. BPA-ordningen er utvidet til også å gjelde nye målgrupper.

I Revidert nasjonalbudsjett 2005 ble det bevilget penger til å etablere en nettbasert informasjonsportal som skal gi informasjon til familier med funksjonshemmede barn og/eller kronisk sykdom. Videre ble det bevilget midler til å utvide ordningen med omsorgspenger for foreldre med kronisk syke eller funksjonshemmede barn. Det ble også bevilget midler til en ny tilskuddsordning for ferie- og velferdstiltak i regi av frivillige organisasjoner for familier med funksjonshemmede barn. Alle tiltakene foreslås videreført i budsjettet for 2006.

I 2006 vil det bli gjennomført konferanser for alle landets kommuner for å spre gode erfaringer fra kommuner som har utviklet fleksible og gode kommunale tjenestetilbudet til familier med funksjonshemmede barn. Det utvikles også et opplæringsprogram for å sette de som har med disse familiene å gjøre i kommunene, bedre i stand til å yte kvalitativt gode og koordinerte tjenester, og gi god informasjon om rettigheter og tjenester.

Mer til nye hjelpemidler

Det utvikles stadig nye produkter som bidrar til en enklere hverdag for personer med nedsatt funksjonsevne.

- Regjeringen ønsker derfor å styrke hjelpemiddelområdet med nærmere 15 millioner kroner, blant annet for å ta høyde for utviklingen på hjelpemiddelområdet. I tillegg bevilger vi penger for å etablere en fast tjeneste med fjerntolking ved bruk av bildetelefon for hørselshemmede i arbeidslivet, med oppstart 1. april 2006, vi bidrar til utvikling av teknologi for talegjenkjenning og gir støtte til teknisk utstyr for Det norske tegnspråkteater, sier Høybråten.

- I tillegg kommer en nysatsing på 50 millioner kroner for økt tilgjengelighet i kollektivtransporten.

Tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne

Mill. kroner

Støtte til teknisk utstyr for Det norske Tegnspråkteater (KKD)

1,2

Utvikling av teknologi for talegjenkjenning (KKD)

4,0

Bedre tilgjengelighet på krisesentrene for voldsutsatte kvinner med nedsatt funksjonsevne (BFD)

0,7

Kompetanseheving for personale i barnehagene (BFD)

3,0

Økning av stimuleringstilskuddet for brukerstyrt personlig assistanse – BPA (HOD)

20,0

Bedring av kollektive transportløsninger (SD)

50,0

Pleiepenger – utvidet mulighet til bruk av pleiepenger (ASD)

12,0

Styrking innenfor hjelpemiddelområdet, bl.a. etablere en fast tjeneste med fjerntolking ved bruk av bildetelefon for hørselshemmede i arbeidslivet (ASD)

14,8

Utvikling av interaktive løsninger mot publikum på ODIN (MOD)

1,0

Utvidelse av rett til omsorgspenger (ASD)

0,5

Til sammen

107,2