Historisk arkiv

Styrker innsatsen mot fattigdom og rus

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen foreslår å øke innsatsen mot fattigdom og rus med 327millioner kroner i 2006.– Vi ønsker å målrette velferdsordningene bedre ved å øke barnetillegget i tidsbegrenset uførestønad, og vi vil gjøre den arbeidsrettede innsatsen mot fattigdom landsomfattende, sier arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten. Den årlige bevilgningen har økt med 1,6 milliarder kroner fra 2002 til 2006 (14.10.05).

Pressemelding

Nr.: 71
Dato: 14.10.05

Styrker innsatsen mot fattigdom og rus

Regjeringen foreslår å øke innsatsen mot fattigdom og rus med 327millioner kroner i 2006. - Vi ønsker å målrette velferdsordningene bedre ved å øke barnetillegget i tidsbegrenset uførestønad, og vi vil gjøre den arbeidsrettede innsatsen mot fattigdom landsomfattende, sier arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten. Den årlige bevilgningen har økt med 1,6 milliarder kroner fra 2002 til 2006.

- Arbeid er den beste veien ut av fattigdom, for den enkelte, så vel som for familien. Ved å rette så stor del av innsatsen inn mot landsomfattende arbeidsmarkedstiltak, satser vi på velferd som virker. Hensikten med tiltakene er å bedre den enkeltes muligheter til å komme i arbeid gjennom kvalifisering, arbeidstrening og annen bistand. Tiltakene omfatter også de tyngste rusmiddelmisbrukerne. I tillegg har vi gjennom flere tiltak satt et spesielt søkelys på barna, sier Høybråten.

Han viser til forslag om behovsprøving av barnetillegg til mottakere av tidsbegrenset uførestønad og særskilte tiltak for barn med rusmisbrukende foreldre.

263 millioner til fattigdomsbekjempelse

- Evaluering viser at noen familier med barn kommer dårligere ut økonomisk med tidsbegrenset uførestønad, enn om de hadde fått uføretrygd. Av hensyn til disse barnas situasjon foreslår vi å øke barnetillegget i den tidsbegrensede uførestønaden, sier Høybråten.

Utgifter til barns livsopphold og utgifter som følger av forsørgeransvar for barn skal tas med i vurderingen av behovet for sosialhjelp. Det er videre urimelig å legge til grunn at midler som barn har tjent ved eget lønnet arbeid, skal gå til familiens underhold.

- De statlige veiledende retningslinjene prisjusteres i 2006 med konsumprisindeksen siden forrige prisjustering i 2004. Deretter skal de prisjusteres årlig, forklarer Høybråten.

Regjeringen foreslår også forbedringer i den statlige bostøtteordningen gjennom å fjerne arealkravet for personer med grunnstønad, hjelpestønad og sosialhjelp, og bevilgninger til informasjonstiltak og kompetanseoppbygging i boligsektoren, som et ledd i arbeidet for å bekjempe bostedsløshet. Regjeringen vil i 2006 sette i gang forsøk med nye samarbeidsformer mellom forskning, utdanning og praksis i sosialtjenesten for å styrke kompetanse og kvalitet i tjenesten.

64 millioner til tiltak mot rusmiddelproblemer

Satsingen i 2006 er til dels en opptrapping av tidligere tiltak i fattigdomspakken, til dels foreslås enkelte nye tiltak for forebygging og tidlig intervensjon, tiltak for barn med rusmiddelmisbrukende foreldre, narkotikaprogram med domstolskontroll og helhetlig rehabilitering og behandling. Regjeringen vil også øke bevilgningen til forskning, og foreslår å opprette et eget forskningsprogram for rusmiddelforskning, samt styrke undervisning i rusmiddelproblematikk.

Tiltak mot fattigdom

Mill. kroner

Arbeid:

Målrettet og landsomfattende satsing på arbeidsmarkedstiltak (ASD)

134,5

Tettere individuell oppfølging av personer som trenger bistand for å kunne nyttiggjøre seg arbeidsrettede tiltak (ASD)

10,0

Styrking av kvalifiseringsprogrammet Ny sjanse – kvalifiseringsprogram for sosialhjelpsavhengige innvandrere (KRD)

10,0

Styrking av utdanningstiltak for rom/sigøynere (KRD)

2,0

Målretting av velferdsordningene:

Innføring av behovsprøvd barnetillegg til mottakere av tidsbegrenset uførestønad (ASD)

59,1

Fjerne arealkravet i bostøtten for personer med grunnstønad, hjelpestønad, sosialhjelp og lignende (KRD)

35,0

Informasjonstiltak og kompetanseoppbygging i boligsektoren (KRD)

4,0

Forsøk med universitetssosialkontor - samarbeidsformer mellom forskning, utdanning og praksis – utdanning/undervisning i sosialtjenesten (ASD og HOD)

3,0

Tiltak for kvinner i prostitusjon (ASD)

1,0

Sosial inkludering:

Tilpasset opplæring basert på realkompetanse for innsatte i fengsler (UFD)

4,0

Til sammen

262,6

Tiltak mot rusmiddelproblemer

Mill. kroner

Forebygging av rusmiddelproblemer (ASD)

10,0

Tiltak for barn med rusmiddelmisbrukende foreldre (BFD og HOD)

14,0

Narkotikaprogram med domstolskontroll (HOD, JD og UFD)

12,0

Helhetlig rehabilitering og behandling av rusmiddelmisbrukere i helseforetakene (HOD)

17,5

Forskning og undervisning på rusmiddelfeltet (ASD)

10,5

Til sammen

64,0