Historisk arkiv

Utvalg skal utrede framtidens uførepensjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Pensjonssystemet er for tiden i støpeskjeen. Et offentlig utvalg skal vurdere hvilke konsekvenser en omlegging av alderspensjonene får for uførepensjonene (05.08.05).

Pressemelding

Nr.: 56
Dato: 05.08.05

Utvalg skal utrede framtidens uførepensjoner

Pensjonssystemet er for tiden i støpeskjeen. Et offentlig utvalg skal vurdere hvilke konsekvenser en omlegging av alderspensjonene får for uførepensjonene.

Regjeringen har i dag oppnevnt et offentlig utvalg som skal vurdere og foreslå endringer i folketrygdens uførepensjon. Dette er et ledd i oppfølgingen av det brede forliket i Stortinget i forbindelse med behandling av pensjonsmeldingen i mai.

Den sentrale oppgaven for utvalget er å utrede og foreslå hvordan uførepensjonen skal innrettes i forhold til en framtidig tidligpensjonsordning. Utvalget skal vurdere og foreslå tiltak for å hindre at uføreordningen motvirker insentivene til arbeid.

Personer som av ulike helsemessige årsaker ikke kan jobbe skal fortsatt sikres en trygd som gjør det mulig å leve et verdig liv, uttaler arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten.

Utvalget skal også komme med forslag til hvordan opptjening og utmåling av uførepensjon skal utformes når det kommer en ny alderspensjon i folketrygden.

Pensjonist Oluf Arntsen, skal lede utvalget, som er sammensatt med faglige eksperter og personer som ivaretar brukerinteressene. Til utvalget skal det knyttes en referansegruppe bestående av brukerorganisasjoner og partene i arbeidslivet.

Utvalget skal legge fram sin utredning med tilrådinger for Arbeids- og sosialdepartementet innen 1. november 2006.

Utvalgets sammensetning og mandat