Historisk arkiv

Nødhjelp til personer uten lovlig opphold

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Ingen skal sulte eller fryse i hjel, og sosialtjenesten må yte livsnødvendig hjelp i en akutt krisesituasjon, også til personer uten lovlig opphold. Dette presiserer Arbeids- og sosialdepartementet i et brev til kommunene (05.10.04).

Nødhjelp til personer uten lovlig opphold

Brev til landets kommuner, sendt 04.10.04:

Det er i oppslag i media den senere tid kommet fram at det er usikkerhet i sosialtjenesten i forhold til hvordan man skal behandle henvendelser om sosialhjelp fra personer uten lovlig opphold. Særlig har oppmerksomheten vært rettet mot situasjonen for personer som har mistet botilbud i asylmottak etter endelig avslag på søknad om asyl og deres rett til nødhjelp. Arbeids- og sosialdepartementet vil derfor redegjøre kort for gjeldende regelverk for sosialtjenesten på dette området, jf. brev fra Sosial- og helsedirektoratet av 19.12.2003. I dette brevet står det:

”Samfunnet som sådan har imidlertid et generelt ansvar for å yte akutt, livsnødvendig hjelp i en nødsituasjon. Dette følger av alminnelige nødrettsbetraktninger. Dette innebærer at en person kan ha krav på hjelp i form av sosiale tjenester i spesielle, akutte situasjoner uavhengig av oppholdets lovlighet.”

Departementet vil presisere at dette innebærer at ingen skal sulte eller fryse i hjel, og at sosialtjenesten må yte livsnødvendig hjelp i en akutt krisesituasjon, også til personer uten lovlig opphold. Dette er ikke regulert i loven eller forskriften, men følger av ulovfestede betraktninger om plikt til å hjelpe mennesker i nød.

Arbeids- og sosialdepartementet viser for øvrig til at Kommunal- og regionaldepartementet vil utarbeide informasjon til kommunene om rettighetene til personer som har fått endelig avslag på asylsøknad.

Med hilsen

Tom Rådahl (e.f.)
Ekspedisjonssjef

Heidi Lohrmann
avdelingsdirektør

Kopi: Sosial- og helsedirektoratet