Historisk arkiv

Prioriterer full barnehagedekning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

– Full barnehagedekning er hovedprioritet, sier barne- og familieminister Laila Dåvøy (KrF). Flere deler av barnehageavtalen følges opp i barnehagemeldingen, men regjeringen mener maksimalpris på foreldrebetalingen hindrer full behovsdekning. (11.04.03)

Pressemelding

Nr.: 03026
Dato: 11.04.03

Stortingsmelding om barnehager og ot.prp om endringer i barnehageloven:

Prioriterer full barnehagedekning

– Full barnehagedekning er hovedprioritet, sier barne- og familieminister Laila Dåvøy (KrF). Flere deler av barnehageavtalen følges opp i barnehagemeldingen Regjeringen legger fram i dag. Men Regjeringen mener maksimalpris på foreldrebetalingen hindrer full behovsdekning.

Meldingen og proposisjonen drøfter alternative modeller for finansiering og styring av barnehagesektoren, og foreslår endringer i barnehageloven. – Vi foreslår en stor satsing på utbygging og gradvis innføring av rammefinansiering i kommunene for barnehagesektoren. Vi legger fram den modellen som best ivaretar målet om full barnehagedekning og sikrer økonomien også for de private barnehagene. Vi vil gradvis redusere foreldrebetalingen, ha kostnadskontroll og sikre mangfoldet i barnehagene, sier Dåvøy.

– Målet om barnehageplass til alle som ønsker det må ha forkjørsrett. Både Regjeringen og Stortinget ønsker full behovsdekning i løpet av 2005, sier Dåvøy. Følgende elementer inngår i Regjeringens forslag til utbyggingspakke:

  • Et nytt investeringstilskudd til nye plasser. Tilskuddet skal være betydelig høyere enn dagens stimuleringstilskudd
  • Fortsatt statlig finansiering av nye plasser i en overgangsperiode
  • Lovfestet plikt for kommunene til å sørge for full behovsdekning, noe som gir kommunene et sterkere ansvar for drift og utbygging enn i dag
  • Lovfestet plikt til økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager.

Styrker lokaldemokratiet

Regjeringen mener at kommunene må få et samlet og enhetlig ansvar for finansiering og styring av barnehagesektoren. Den foreslår at dagens statstilskudd til barnehagedrift overføres til kommunenes frie inntekter. Barnehager hører til i nærmiljøet, og ansvaret bør derfor legges til kommunene. Ved lokal innflytelse sikres mangfoldet, og Regjeringen ønsker å styrke lokaldemokratiet.

En lovfestet plikt til økonomisk likebehandling av private og kommunale barnehager samt plikt til en samordnet opptaksprosess, vil sikre mangfold, likebehandling og gi kommunene god oversikt over etterspørselen etter plasser.

Utredninger nødvendig

- Vi legger til rette for oppfølging av barnehageavtalen, men anbefaler andre løsninger der vi mener avtalen ikke er faglig forsvarlig. Stortinget tok en sjanse da de i fjor vedtok helt nye virkemidler og et nytt finansieringssystem uten å ha utredet konsekvensene. Jeg satte i gang nødvendige utredninger for å få et skikkelig faglig grunnlag for beslutninger. Maksimalpris er ikke forenlig med målet om full behovsdekning i 2005, sier barne- og familieminister Laila Dåvøy.

Regjeringen mener at maksimalpris har mange uheldige konsekvenser. Det vil skape usikkerhet om barnehageeiere får dekket sine kostnader og dempe utbyggingen.

Maksimalpris skaper usikkerhet

- Barnehageavtalen har et skille mellom eierskap og finansiering. Dette mener vi gir problemer med kostnadskontrollen, noe utredningene påpeker. Det er problematisk at noen skal bestemme regningen som andre skal betale. Med maksimalpris blir det full statlig regulering med et inntektstak på barnehagenes inntekter. Det vil skape usikkerhet for utbyggerne og true de eksisterende barnehager, ikke minst de private.

- Det er fortsatt lange barnehagekøer, og vi kan ikke ha en ordning som truer utbyggingen. Jeg mener det er usolidarisk å bruke de sterkeste virkemidlene til å få ned foreldrebetalingen så raskt, så lenge det fortsatt står mange barn i kø, sier Dåvøy.

- Vi inviterer Stortinget til samarbeid som kan gi større trygghet i arbeidet for å nå full behovsdekning og gradvis lavere pris, uten at dette skal true det økonomiske grunnlag, kvalitet og mangfold i barnehagetilbudet. Meldingen er utarbeidet på basis av utvidet kunnskap, og regjeringen håper at et nytt, bredt og mer troverdig forlik er mulig, sier Dåvøy.

Stortingsmelding nr 24 (2002-2003) Barnehagetilbud til alle – økonomi, mangfold og valgfrihet
Ot.prp. nr. 76 (2002-2003) Om lov om endringer i lov 5. mai 1995 nr. 19 om barnehager (barnehageloven)

Andre aktuelle lenker:

Pressekonferansen om barnehager (video)

Oversikt over alle eksterne utredninger
Sammenligning av barnehagesektoren i Norge, Sverige og Danmark
Fakta om norsk barnehagesektor (tallfakta, forvaltning og innhold i barnehagen)
Sammendrag av kap 5 i Stortingsmeldingen