Historisk arkiv

Den videre omleggingen av Forsvaret - arbeidsgruppenes anbefalinger til Forsvarsdepartementet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

De syv arbeidsgruppene som ble oppnevnt av Forsvarsdepartementet høsten 2001 har i dag avgitt sine anbefalinger om nødvendige endringer i forsvarsstrukturen samt ekstraordinære tiltak mot terror. Forslagene er ikke behandlet av politisk ledelse, men inngår som et grunnlag i det videre arbeidet med en stortingsproposisjon som Regjeringen vil legge frem våren 2002.

Pressemelding

Nr.: 03/2002
Dato: 15.01.02

Den videre omleggingen av Forsvaret – arbeidsgruppenes anbefalinger til Forsvarsdepartementet

De syv arbeidsgruppene som ble oppnevnt av Forsvarsdepartementet høsten 2001 har i dag avgitt sine anbefalinger om nødvendige endringer i forsvarsstrukturen samt ekstraordinære tiltak mot terror. Forslagene er ikke behandlet av politisk ledelse, men inngår som et grunnlag i det videre arbeidet med en stortingsproposisjon som Regjeringen vil legge frem våren 2002. Arbeidsgruppene skulle i hovedsak vurdere ulike organisasjonsendringer og justeringer i styrkestruktur for forsvarsgrenene, felles systemer og Forsvarets støttevirksomhet, samt tiltak for å forebygge, bekjempe og bidra til å begrense effekten av terrorisme.

Kostnadsberegninger har vist at den forsvarsstrukturen som Stortinget vedtok i juni 2001, vil bli vesentlig dyrere enn først antatt. I tillegg har terrorangrepet mot USA 11. september medført økt fokus på forebyggelse og bekjempelse av terrorisme. Dette utgjør bakgrunnen for at regjeringen vil legge frem en proposisjon med tilleggstiltak for omstillingen av Forsvaret.


Arbeidsgruppenes anbefalinger:

Anti-terror

For alle forsvarsgrenene anbefales en styrking av den generelle terrorberedskapen. Det foreslås også en rekke felles tiltak for å bedre kapasiteten til å møte internasjonal terrorisme. Blant annet bør Forsvarets forebyggende sikkerhet innen egen sektor styrkes og relevante bidrag identifiseres - spesielt mht. forsvar mot masseødeleggelsesvåpen. Bedre tilgjengelighet kan oppnås gjennom økt trening, beredskap, reaksjons- og deployeringsevne. Forholdene bør legges til rette for bedre sivilt-miltært samarbeid og interoperabilitet og styrking av Forsvarets kompetanse til å bekjempe terrorisme.


Økt terrortrussel øker behovet for styrker til vakthold og sikring. Derfor anbefales utvidet førstegangstjeneste for HV-mannskaper. Det er også foreslått spesifikke tiltak for å øke norsk kapasitet for forsvar mot radiologiske, biologiske og kjemiske våpen og eksplosivtjeneste. Kapasiteten for Forsvarets sanitetstjeneste og spesialstyrker foreslås også styrket, i tillegg til å forbedre evnen til flernasjonalt samarbeid. Tiltakene omfatter utdanning og øving/trening, styrking av fagmiljøer, økt samarbeid mellom militære og sivile myndigheter, klarlegging av ansvarsforhold og materiellanskaffelser.

Forsvarsgrenene

Haslemoen garnison anbefales nedlagt innen utgangen av 2003. Utdanningsvirksomheten opphører fra juni samme år. Heistadmoen leir anbefales nedlagt 31. des. 2004. Etter rehabilitering vil Værnes og Garnisonen i Porsanger dekke Heimevernets behov for grunnleggende mannskapsutdanning. Hele førstegangstjenesten for personell til Hans Majestet Kongens Garde anbefales lagt til Huseby leir fra høsten 2004. Forsvarets innsatsstyrke i Hæren (FIST-H) anbefales integrert i en brigade, fordi dette best vil ivareta nasjonale behov og NATOs ønsker.

MTB-våpenet videreføres mest kosteffektivt med hjemmebase ved Haakonsvern orlogsstasjon utenfor Bergen. Den anbefalte stasjoneringen av MTBene ved Haakonsvern samler det maritime miljøet. Dette er nødvendig for å utdanne personell og ivareta kompetanse til Sjøforsvarets nye fregatter og MTBer. En nedbemanning av Sjøforsvarets støttestruktur vil øke den operative virksomheten og antall seilingsdøgn i fredstid.

Rygge anbefales opprettholdt som operativ flystasjon med Luftforsvarets utdannings- og kompetansesenter, 720 skvadronen, FEKS/717 skvadronen og redningstjenesten. Forsvarets transportflybehov kan best dekkes av store transportfly. Stasjonsdrift på Gardermoen anbefales nedlagt og transportflyaktiviteten flyttes til en annen flystasjon der nødvendige støttefunksjoner allerede finnes. Tidspunktet for nedleggelse må ses i sammenheng med valg av fremtidig transportflyløsning for Forsvaret. Torp som mobiliseringsflystasjon foreslås nedlagt.

For å understøtte norske styrker i multinasjonale operasjoner er det anbefalt kortsiktige og langsiktige tiltak som bedrer kapasiteten for søk- og redningsoppdrag for deployerte styrker (CSAR). Tiltakene omfatter utdanning og øving/trening og materiellanskaffelser.

Forsvarets støttevirksomhet

Forsvarets logistikk organisasjon (FLO) skal i løpet av året ha etablert en felles ledelse og samordning av ressurser. Det anbefales at Fase 2 i prosjektet – etablering av felles investerings- og utviklingsorganisasjon (FLO/IUO) forseres med ett år, og etableres innen 31. desember 2002. Videre anbefales det å ikke innnføre en ny tilknytningsform for FLO nå, men at utredninger startes opp omgående. Arbeidsgruppen anbefaler også at det foretas en strategisk vurdering av hva IKT (informasjon, kommunikasjon og teknologi) virksomheten i Forsvaret skal omfatte før man igangsetter omorganisering av FLO/IKT i Fase 3 av FLO-prosjektet.

Videre prosess

Anbefalingene fra arbeidsgruppene vil, sammen med tidligere utredninger, danne grunnlaget for departementets videre arbeid med proposisjonen, som planlegges fremmet for Stortinget før påske.

Kontaktperson i Forsvarsdepartementet: Rolf Kjos - 23 09 21 11/92 02 24 71

Mer om arbeidet og mandatet for arbeidsgruppene: http://odin.dep.no/fd/norsk/aktuelt/pressem/010011-070136/index-dok000-b-n-a.html