Historisk arkiv

Tiltaksplan for å styrke etisk regelverk ved personelloverganger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

(04.03.2004) Forsvarsdepartementet vil sette i verk en egen tiltaksplan for å styrke de etiske retningslinjene for ansatte i forsvarssektoren som går over i stillinger i det private næringsliv. Tiltakene, som blir iverksatt for å unngå uheldige habilitetssituasjoner, inkluderer blant annet en etisk bestemmelse i alle arbeidskontrakter og en videreutvikling av etiske grunnregler.

Pressemelding

Nr.: 05/2004
Dato: 04.03.04

Tiltaksplan for å styrke etisk regelverk ved personelloverganger

Forsvarsdepartementet vil sette i verk en egen tiltaksplan for å styrke de etiske retningslinjene for ansatte i forsvarssektoren som går over i stillinger i det private næringsliv. Tiltakene, som blir iverksatt for å unngå uheldige habilitetssituasjoner, inkluderer blant annet en etisk bestemmelse i alle arbeidskontrakter og en videreutvikling av etiske grunnregler.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet, som er ansvarlig fagdepartement når det gjelder statens arbeidsgiverpolitikk, er i gang med oppfølgingen av St.meld. nr. 11 (2000-2001) Om forholdet mellom embetsverket, departementenes politiske ledelse og andre samfunnsaktører. AAD vurderer i dette arbeidet et karanteneregelverk for statlig sektor, og AAD tar sikte på å ferdigstille bestemmelsene innen utløpet av første halvår 2004. Forsvarsdepartementet vil derfor avvente AADs regelverk før karantenebestemmelser innføres i Forsvarets arbeidskontrakter.

I mellomtiden vil FD iverksette en egen tiltaksplan for å styrke det etiske regelverket ved personelloverganger. Tiltakene inkluderer innføring av en generell etisk bestemmelse i alle arbeidskontrakter i FD og Forsvaret. Bestemmelsen vil vise til gjeldende lover og retningslinjer, og det vil fremgå at arbeidstakeren skal utvise særlig aktsomhet overfor private aktører som i løpet av de siste to årene har vært ansatt i FD eller Forsvaret.

Som en del av tiltaksplanen har departementet også videreutviklet sine etiske grunnregler om blant annet taushetsplikt, varsomhet, habilitet og lojalitet.

De etiske grunnreglene og den generelle etiske bestemmelsen i arbeidskontraktene vil bli gjort kjent i departementet og Forsvaret ved jobbintervjuer, tiltredelsessamtaler, på kurs for nytilsatte, ved medarbeidersamtaler og i sluttintervjuer. De etiske grunnreglene vil videre bli synliggjort gjennom departementets Personalpolitiske retningslinjer og prinsipper for ledelse, og i Forsvarets Personalhåndbok. Videre vil reglene bli lagt ut på internett på FDs hjemmeside på Odin, og på Forsvarsnett, samt på departementets og Forsvarets intranett.

- Oppdrag om iverksettelse av disse tiltakene er allerede gitt til Forsvarsstaben, Forsvarsbygg, Forsvarets Forskningsinstitutt og Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Jeg har satt en frist for iverksettelse av tiltakene ved utløpet av mai i år, sier forsvarsminister Kristin Krohn Devold.

I tillegg til det som er nevnt ovenfor, er det nedfelt egne etiske retningslinjer for Forsvarets anskaffelsesrelaterte virksomhet i ”Bestemmelser vedrørende anskaffelser i Forsvaret” (BAF). Det arbeides nå med fastsettelse av et nytt Anskaffelsesregelverk for Forsvaret (ARF) og i dette vil de etiske retningslinjene bli videreført og ytterligere utdypet. I utkastet til ARF, slik det nå foreligger, heter det blant annet at ” Det skal utvises særlig aktsomhet overfor leverandører som i løpet av den senere tid har tilsatt personell som i løpet av de siste to år har vært ansatt i Forsvaret.” I utfyllende kommentarer til ovennevnte punkt er følgende anført: ” Fra Forsvarets side må det tas spesielle hensyn i anskaffelsesprosessen ved evaluering og tildeling av kontrakt. Det kan være aktuelt å frita personell i Forsvaret fra å delta i slike oppgaver, der de har vært nære kolleger med den/de som representerer en eller flere aktuelle leverandører…”

For å ytterligere rette fokus på personelloverganger fra Forsvaret til det private næringsliv, vurderer Forsvarsdepartementet også å ta inn i anskaffelsesregelverket et krav om en orientering til leverandørene ved Forsvarets anskaffelser, i tråd med de etiske retningslinjene i anskaffelsesregelverket. I orienteringen skal det fremgå at leverandører ikke skal involvere tidligere forsvarsansatte i anskaffelsesprosessen på en slik måte at habilitetskonflikter kan oppstå eller slik at tidligere forsvarsansatte settes i en posisjon der de kan komme i konflikt med avgitt taushetserklæring.


Med de tiltakene og den tiltaksplanen som her er omtalt ønsker FD å oppnå en bedre etterlevelse av gjeldende lover og retningslinjer, i tillegg til å skape ytterligere bevissthet rundt de problemstillinger personelloverganger fra FD og Forsvaret til det private næringsliv reiser.