Historisk arkiv

Ny lov for alt liv i havet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Fiskeridepartementet

Regjeringen oppnevnte 14. mars et lovutvalg til å utrede ny lov om havressurser. (14.03.03)

Pressemelding

Nr.: 20/2003
Dato: 14.03.03
Kontaktperson: Ekspedisjonssjef Johán H. Williams, tlf. 22 24 64 40

Havressursutvalg oppnevnt:

Ny lov for alt liv i havet

Regjeringen oppnevnte 14. mars et lovutvalg til å utrede ny lov om havressurser. Fiskeriminister Svein Ludvigsen understreker at den nye havressursloven, i motsetning til dagens saltvannsfiskelov, vil gjelde alle levende marine ressurser.

- Mulighetene for å høste av havets ressurser er enorme, men det krever godt og rent havmiljø og en langsiktig og bærekraftig høsting. Havressursloven vil bli den viktigste loven for forvaltning av og kontroll med de levende ressursene i havet og for yrkesutøvelsen av fiske, fangst og annen næringsutnyttelse, sier Svein Ludvigsen.

Utvalget skal ledes av førstestatsadvokat Harald Grønlien, som har lang erfaring i påtalemyndigheten som overordnet ansvarlig for fiskerisaker i Sør-Norge, og tidligere har ledet liknende utvalgsarbeid.

Dagens saltvannsfiskelov omfatter fiske og fangst, og hovedformålet med lovrevisjonen er å forme en lov som også omfatter forvaltningen av havets øvrige levende ressurser.

- Det ligger et stort potensial for verdiskapning i arter som i dag ikke er kommersielle, som organismer på lavere nivå i næringskjeden, og i utnyttelse av genetiske egenskaper i marint biologisk materiale, sier fiskeriminister Svein Ludvigsen. - Dette er bruksområder hvor vi venter at næringsvirksomheten vil øke i løpet av det nærmeste tiåret. Fiskeridepartementet ønsker i denne forbindelse å bidra med et lovverk som sikrer Norge rett til å forvalte levende marine ressurser i samsvar med ny biomangfoldlov, som er under utredning, sier Ludvigsen.

I et helhetlig forvaltningsansvar blir det viktig både å kunne ta vare på det biologiske mangfoldet og å opprettholde økonomisk viktige bestander på et høyt nivå. Loven vil tydeliggjøre deler av Norges internasjonale forpliktelser etter FNs Havrettskonvensjon av 1982, FN-avtalen av 1995 om fiske på det åpne hav og FNs Biomangfoldkonvensjon av 1992. Ny lov vil dessuten søke å skape klare regler rettet mot verdiskaping i marin sektor gjennom å forenkle fiskeriregelverket, etablere klare eierforhold til ressursene og gi rom for markedsmessige hensyn i utøvelsen av fiske.

Ved siden av lederen er følgende personer oppnevnt til utvalget: Frank Asche, professor i økonomi, Heidi M. Johansen, rådgiver Fiskeridepartementet, Lene N. Lind, seniorrådgiver Utenriksdepartementet, Christen A. Mordal, direktør FHL industri og eksport, Lindis Nerbø, seniorrådgiver Miljøverndepartementet, Reidar Nilsen, leder Norges Fiskarlag, Berit Ranveig Nilssen, representant Sametinget, Kurt Tande, professor i akvatisk biologi, Arne Wåge, seniorrådgiver Fiskeridirektoratet.

Utvalget skal komme med sin innstilling innen 15. mars 2005.