Historisk arkiv

Utkast til forskrift om endring av forskrift om særavgifter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

Utkast til forskrift om endring av forskrift om særavgifter

Fastsatt av Finansdepartementet 11. desember 2001 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter, lov 4. juni 1954 nr. 2 om sprit, brennevin, vin og isopropanol til teknisk og vitenskapelig bruk m.v., lov 19. juni 1964 nr. 1 om tilvirkning og omdestillasjon av sprit, brennevin og isopropanol og om beskatning av sprit, brennevin, vin, fruktvin, mjød og isopropanol og Stortingets avgiftsvedtak.

I forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter gjøres følgende endring:

§ 3-7-3 skal lyde

Avgiftsgrunnlag og -beregning

(1) Avgiften beregnes pr. volumliter og faktisk svovelinnhold. Dersom faktisk svovelinnhold ikke kan legges til grunn ved avgiftsberegning, skal avgiften beregnes ut fra svovelinnholdet i hvert parti olje, og for hver produktkvalitet som tilføres selskapets lagre i kalendermåneden.

(2) De tilgangsførte kvanta avskrives mot de volum som tas ut av lagrene i samme periode, og legges til grunn for beregning av avgift. Ved avskrivningen kan de tilgangsførte produktene som har lavest svovelinnhold avskrives først. Ikke avskrevne restkvanta ved månedens slutt, overføres til neste måned, og blir tilgang denne måneden, i tillegg til produksjon, import og innenlandsk kjøp.

(3) Hver produktkvalitet skal avskrives for seg. Med produktkvalitet menes henholdsvis blank autodiesel, merket autodiesel, gassolje og tung fyringsolje. Fyringsolje 1, fyringsolje 2 og marin gassolje anses som en produktkvalitet (gassolje).

(4) Partier som tilføres bruk med henholdsvis ordinær avgift, redusert avgift eller uten avgift, avskrives hver for seg eller forholdsmessig ut fra fordeling ved uttak. Hvis det fra blandingstanker er salg både til avgiftsfrie og avgiftspliktige formål, skal den andel av totalt salg som er medgått til avgiftspliktig bruk, prosentvis legges til grunn for beregning av det kvantum tilført lavsvovel olje som tillates avskrevet mot avgiftspliktig salg.