Historisk arkiv

IMFs rapport om norsk økonomi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

Pressemelding 09/2002

Det Internasjonale Pengefondet (IMF) har gitt en ny vurdering av norsk økonomi. (08.03.2002)

Pressemelding

Nr.: 09/2002
Dato: 08.03.2002
Kontaktperson: Anne-Sissel Skånvik, telefon 22 24 41 09, mobil 913 22 811

IMFs rapport om norsk økonomi

Det Internasjonale Pengefondet (IMF) har gitt en ny vurdering av norsk økonomi. Et eget team fra IMF var på besøk i Norge i november, og nå har styret i IMF behandlet rapporten som ble laget på basis av dette besøket.

Hovedpunkter fra styrebehandlingen i IMF

Styret i IMF peker i denne gjennomgangen på at norsk økonomi er sterk. Den moderate lønnsutviklingen og en fornuftig forvaltning av oljeformuen, der Petroleumsfondet er blitt investert i utlandet, får mye av æren for den solide norske økonomien vi har i dag.

IMF stiller seg bak overgangen til inflasjonsmål i pengepolitikken. Fondet understreker samtidig viktigheten av samspillet mellom finanspolitikken, inntektspolitikken og pengepolitikken. Ambisjonene om å redusere Norges høye skattenivå og arbeidet med å skape et effektivt og nøytralt skattesystem får også støtte. IMF er bekymret for at en stadig økende andel av sysselsettingen finner sted i offentlig sektor, og understreker derfor viktigheten av å effektivisere offentlig sektor.

Fondets største innvending er rettet mot pensjonssystemet. IMF hevder at dagens system vil legge en byrde på finanspolitikken som ikke er opprettholdbar, gitt de demografiske utfordringene en står overfor. Fondet oppfordrer derfor til å gjennomføre en pensjonsreform som gjør at det blir tettere sammenheng mellom innbetalte bidrag og pensjonsutbetalinger (fondering). Det legges også vekt på at en bør fjerne incentiver som reduserer arbeidstilbudet (tidligpensjonering).

Dersom det ikke gjennomføres en pensjonsreform, mener IMF at den nye handlingsregelen for bruken av oljeinntektene ikke vil kunne videreføres over tid. Kombinasjonen av økt bruk av oljeinntekter og et pensjonssystem som gir en kraftig vekst i pensjonsutgiftene, vil etter hvert kunne føre til en nedbygging av Statens petroleumsfond.

Finansministerens kommentarer

- Jeg er glad for den støtten IMF gir til norsk økonomisk politikk, sier finansminister Per- Kristian Foss. - Det er viktig at vi i årene framover reduserer det høye norske skattenivået og får en bedre og mer effektiv offentlig sektor.

- IMF er bekymret for at vi går for langt i bruken av oljepenger. Regjeringen legger imidlertid opp til en gradvis og forsiktig økning i bruken av oljepengene. Samtidig vil vi begrense veksten i offentlige utgifter. Jeg er enig med IMF i at vi må gjennomføre en pensjonsreform som innebærer en tettere sammenheng mellom det som betales inn og det man får ut igjen av pensjonssystemet. Dette vil både stimulere til økt arbeidsinnsats for den enkelte og trygge økonomien i hele pensjonssystemet, sier Foss. – Arbeidet med en pensjonsreform er i gang ved at Sigbjørn Johnsen leder en kommisjon som skal avgi sin rapport neste år. På bakgrunn av denne, er det Regjeringens ønske å komme frem til bred politisk enighet om et bedre pensjonssystem for alle.

- Det er heller ikke likegyldig hvordan meruttaket av oljepenger brukes. Skatte- og avgiftslettelser vil på sikt øke veksten, ved at vi kan få mer risikovillig kapital og ved at folk ønsker å jobbe mer fordi det vil lønne seg, understeker finansministeren.

IMF-styrets rapport (pdf-format), Norges innlegg i styret og pressemelding fra IMF er tilgjengelig på IMFs internettsider om Norge.