Historisk arkiv

Lovforslaget om omdanning av sparebanker lagt fram

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen har i dag lagt fram det varslede lovforslaget om at sparebanker skal få omdanne seg til aksjeselskap eller allmennaksjeselskap. (22.03.2002)

Pressemelding

Nr.: 12/2002
Dato: 22.03.2002
Kontaktperson: Tore Mydske, telefon 22 24 45 88/Anne-Sissel Skånvik, telefon 22 24 41 09, mobil 913 22 811

Lovforslaget om omdanning av sparebanker lagt fram

Regjeringen har i dag lagt fram det varslede lovforslaget om at sparebanker skal få omdanne seg til aksjeselskap eller allmennaksjeselskap. Samtidig foreslår Regjeringen tiltak for å styrke grunnfondsbevisenes stilling, noe blant annet Sparebankforeningen har bedt om.

Lovforslaget (Ot.prp. nr. 59) åpner for at sparebanker skal kunne omdannes til aksjeselskap eller allmennaksjeselskap. Finansministeren varslet i fjor høst at han ville gi denne adgangen. Forslaget er basert på Banklovkommisjonens forslag i NOU 1998:14, men tar også hensyn til innspill fra Sparebankforeningen.

Regjeringen foreslår at de aksjene som ved ombytting ikke tilfaller grunnfondsbeviseierne skal tilfalle en stiftelse. Stiftelsen vil være unntatt reglene om at ingen kan eie mer enn 10 prosent av aksjene i en finansinstitusjon når det gjelder eierskapet i den omdannede sparebanken.

Stiftelsens hovedformål skal være å forvalte eierandelen i den omdannede sparebanken gjennom et langsiktig og stabilt eierskap. Stiftelsen skal være uavhengig fra bankens organer. Medlemmene av stiftelsens generalforsamling skal avspeile den omdannede sparebankens kundestruktur og andre interessegrupper. Dersom stiftelsen skal selge aksjer i den omdannede sparebanken eller dens morselskap, krever det to tredels flertall i stiftelsens generalforsamling. Disse reglene vil til sammen kunne innebære et vern mot eventuelt oppkjøp som stiftelsen ikke ønsker.

De omdannede sparebankene vil kunne fortsette å bruke sparebanknavnet så lenge stiftelsen eier 10 prosent eller mer av aksjene. De omdannede sparebanker skal fortsatt kunne være tilsluttet Sparebankenes sikringsfond så lenge stiftelsen har en eierandel over 10 prosent.

Styrking av grunnfondsbevis

Regjeringen foreslår samtidig å styrke grunnfondsbevisenes stilling. Utbytteskatten er allerede besluttet fjernet. Videre forslår regjeringen at grunnfondsbevis verdsettes til 65 prosent av kursverdien ved beregning av formuesskatten. Dette forslaget tilsvarer de reglene som gjelder for aksjer notert på SMB-listen ved Oslo Børs, og er noe Sparebankforeningen har lagt vekt på. Regjeringen foreslår også å øke adgangen for grunnfondsbeviseiernes representasjon i sparebankens forstanderskap fra 25 til 40 prosent.

Videre foreslår Regjeringen å gi sparebanker adgang til å dele ut inntil 25 prosent av årets overskudd til allmennyttige formål, mot dagens 10 prosent. En slik økning vil kunne føre til en styrket stilling for grunnfondsbeviseiere i banker som ikke omdanner seg, ved at kapitalen til eierne ikke blir ”vannet ut”.