Historisk arkiv

Endringer i regnskapsloven - Virkelig verdi i konsernregnskapet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

101/2003

Finansdepartementet fremmer i dag forslag til lovendringer som vil åpne for økt bruk av virkelig verdi i konsernregnskapet. Forslaget er et skritt på veien i retning av å tilpasse norske regler til utviklingen av internasjonale regnskapsstandarder. (14.11.2003)

Pressemelding

Nr.: 101/2003
Dato: 14.11.2003
Kontaktperson: Tore Mydske, telefon 22 24 45 88 / mobil 91 35 32 92,
Anne-Sissel Skånvik, telefon 22 24 41 09 / mobil 91 32 28 11

Endringer i regnskapsloven – Virkelig verdi i konsernregnskapet

Finansdepartementet fremmer i dag forslag til lovendringer som vil åpne for økt bruk av virkelig verdi i konsernregnskapet. Forslaget er et skritt på veien i retning av å tilpasse norske regler til utviklingen av internasjonale regnskapsstandarder.

Behovet for en slik tilpasning er særlig aktuelt etter at det i EU og EØS er besluttet at børsnoterte foretak skal utarbeide konsernregnskap i samsvar med de internasjonale regnskapsstandardene IAS/IFRS fra 2005. Dette følger av en egen forordning som ble tatt inn i EØS-avtalen tidligere i år. De øvrige regnskapsreglene i EU/EØS (regnskapsdirektivene) har blitt endret i to trinn slik at medlemsstatene kan tilpasse regnskapsreglene for alle foretak til denne utviklingen. Lovforslaget som vi fremmer i dag gjennomfører EØS-reglene i første trinn der gjennomføringsfristen er 1. januar 2004. Etter forslaget gis de regnskapspliktige økt adgang til å verdivurdere finansielle instrumenter til virkelig verdi (markedsverdi eller tilsvarende) i konsernregnskapet. Finansdepartementet legger vekt på at det alminnelige kravet i regnskapsloven om å følge god regnskapsskikk, sikrer at denne verdivurderingen må gjennomføres etter anerkjente målemetoder og prinsipper.

Lovforslaget bygger på en delutredning fra lovutvalget som nylig har evaluert regnskapsloven. Departementet vil vurdere anvendelsen i selskapsregnskapet og utvidet plikt til å bruke virkelig verdi i oppfølgingen av utvalgets endelige utredning i NOU 2003: 23. Utredningen er for tiden på høring med frist for merknader 5. desember i år.

Lovforslaget som fremmes i dag omfatter også forslag om fortsatt utsatt plikt til å anvende egenkapitalmetoden i selskapsregnskapet og justeringer i reglene om offentlighet for regnskapene til utenlandsk foretak som driver virksomhet i Norge. Det siste er nødvendig for å bringe norske regler i fullt samsvar med EØS-reglene om dette.