Historisk arkiv

Foss fremmer ny hvitvaskingslov

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

31/2003

Loven skal bidra til å forebygge og bekjempe hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger. (11.04.2003)

Pressemelding

Nr.: 31/2003
Dato: 11.04.2003
Kontaktperson: Tore Mydske, telefon 22 24 45 88, mobil 91 35 32 92 / Anne-Sissel Skånvik, telefon 22 24 41 09, mobil 91 32 28 11

Foss fremmer ny hvitvaskingslov

Finansdepartementet fremmer i dag et forslag til ny hvitvaskingslov som skal bidra til å forebygge og bekjempe hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger. Forslaget innebærer en vesentlig utvidelse av personkretsen somtrekkes inn i arbeidet mot hvitvasking.

I forslaget til ny hvitvaskingslov foreslår Finansdepartementet blant annet at advokater, revisorer, eiendomsmeglere og forhandlere av dyre gjenstander (som f.eks biler og antikviteter) skal melde fra til Økokrim dersom de får mistanke om at en klient eller kunde driver med hvitvasking. I dag er det bare banker og andre finansinstitusjoner som er underlagt slike regler.

Forslaget vil gjennomføre EUs hvitvaskingsdirektiv og internasjonale anbefalinger fra FATF, en internasjonal organisasjon som arbeider mot hvitvasking og terrorfinansiering. På enkelte punkter går Finansdepartementet lenger enn det som kreves etter de internasjonale reglene. Dette gjelder bl.a. reguleringen av forhandlere av dyre gjenstander. Etter EU-reglene må en bare innføre slike dersom det betales kontant med 15.000 euro eller mer (ca 120.000 kroner). Finansdepartementet foreslår imidlertid at transaksjoner over 40.000 kroner skal omfattes av regelverket, siden hvitvaskingsfaren ved kontanttransaksjoner er stor. For det andre foreslås å gå noe lenger enn direktivet, ved at det også åpnes for at spillvirksomhet, for eksempel travspill, skal omfattes av regelverket. Dette må eventuelt reguleres nærmere i forskrift.

Lovforslaget har enkelte særregler for advokater. For det første omfattes bare advokater når de utfører visse typer transaksjoner for sine klienter, slik at forsvarerarbeid mv. faller utenfor. I tråd med direktivet, foreslås i tillegg at advokater ikke har plikt til å rapportere om forhold de har fått kjennskap til gjennom arbeidet med å fastslå klientens rettsstilling eller i tilknytning til en rettssak.

De som omfattes av reglene, må melde mistenkelige transaksjoner til Økokrim. I tillegg må de kreve legitimasjon av kundene sine når de bl.a. oppretter et kundeforhold. Det foreslås å utvide rapporteringsplikten noe i forhold til gjeldende regler, ved å oppheve begrensningen om at undersøkelses- og rapporterings­plikten bare gjelder ved mistanke om at en transaksjon har tilknytning til utbytte fra straffbare forhold med høyere straff enn fengsel i 6 måneder. Videre foreslås enkelte endringer i politi og påtalemyndighets adgang til å bruke opplysninger i hvitvaskingsmeldinger.

Lovforslaget inneholder også enkelte tiltak mot terrorfinansiering. I samsvar med internasjonale anbefalinger fra FATF foreslås blant annet at overføring av penger gjennom postsystemet også skal omfattes av regelverket.

Forslaget bygger på en rapport med forslag til lov forebyggende tiltak mot hvitvasking av utbytte og finansiering av terrorisme, som ble overlevert til Finansdepartementet 8. oktober 2002. Rapporten har vært på høring og et overveiende flertall av høringsinstansene er positive.