Historisk arkiv

Nye lovregler åpner for flere tjenester fra fondsforvalterne

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

32/2003

Finansdepartementet legger i dag frem et lovforslag om nye regler for verdipapirfond. (11.04.2003)

Pressemelding

Nr.: 32/2003
Dato: 11.04.2003
Kontaktperson: Tore Mydske, telefon 22 24 45 88, mobil 91 35 32 92 / Anne-Sissel Skånvik, telefon 22 24 41 09, mobil 91 32 28 11

Nye lovregler åpner for flere tjenester fra fondsforvalterne

Finansdepartementet legger i dag frem et lovforslag om nye regler for verdipapirfond som blant annet åpner for at forvaltningsselskaper for verdipapirfond skal kunne yte flere tjenester enn i dag. Videre utvides investeringsområdet for verdipapirfond.

Finansdepartementet foreslår at forvaltningsselskap for fond i tillegg til å drive fondsforvaltning skal kunne tilby blant annet individuell porteføljeforvaltning og investeringsrådgivning på lik linje med verdipapirforetak. Lovforslaget innebærer også endringer i reglene om investeringsområdet for verdipapirfond. Herunder åpnes det for såkalt ”dekket shortsalg”, det vil si at fondet på nærmere vilkår skal kunne selge aksjer det ikke eier. Det foreslås videre at det for hvert fond skal utarbeides et forenklet prospekt. Dette vil være et kortfattet dokument med sentrale opplysninger om fondet som vil øke sammenlikningsgrunnlaget mellom ulike fond på tegningstidspunktet. Lovforslaget forutsetter fastsettelse av visse utfyllende forskrifter.

Se også pressemelding nr. 33/2003 om endringer i verdipapirhandelloven.

Ot.prp. nr. 68 (2002-2003) finner du her

Se også forskrift om verdipapirforetaks bruk av oppdragstakere (utkontraktering) her