Historisk arkiv

Regjeringen foreslår nye skatteregler ved inn- og utflytting

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

PM 20/2003

Regjeringen foreslår nye regler om skattemessig bosted ved inn- og utflytting. Samtidig redegjøres det for at skatte- og avgiftsmyndighetene i større grad skal kunne gi opplysninger om mistenkelige forhold til politi- og påtalemyndighet.Det foreslås også nye regler om utlån av verdipapirer. (28.02.2003)

Pressemelding

Nr.: 20/2003
Dato: 28.02.2003
Kontaktperson: Runar Malkenes, telefon 22 24 41 31, mobil 95 21 42 83

Regjeringen foreslår nye skatteregler ved inn- og utflytting

Regjeringen foreslår nye regler om skattemessig bosted ved inn- og utflytting. Samtidig redegjøres det for at skatte- og avgiftsmyndighetene i større grad skal kunne gi opplysninger om mistenkelige forhold til politi- og påtalemyndighet. I Odelstingsproposisjon nr.42 (2002-2003) foreslås det også nye regler om utlån av verdipapirer.

Nye regler om skattemessig bosted ved inn- og utflytting
Dagens regler om når en person er skattemessig bosatt i Norge i forbindelse med flytting til og fra Norge, er skjønnspregede og lite forutsigbare. Regjeringen foreslår derfor nye bestemmelser om skattemessig bosted som i større grad bygger på objektive kriterier. For å oppnå enklere regler skal kun noen få tilknytningspunkter til Norge kunne kvalifisere til skattemessig bosted.

Ved innflytting skal en person som oppholder seg her i Norge i mer enn 183 dager i løpet av en hvilken som helst periode på 12 måneder, anses som skattemessig bosatt her. I tillegg foreslås en supplerende regel om at skattemessig bosted også inntrer ved opphold i landet som til sammen overstiger 270 dager i løpet av en hvilken som helst 36 måneders periode, det vil si mer enn 3 måneder per år i gjennomsnitt.

Ved utflytting foreslås at en person fortsatt vil være skattemessig bosatt i Norge så lenge vedkommende eller dennes nærstående disponerer bolig i Norge. Det godtas likevel at den som flytter ut, beholder fritidsbolig i Norge, forutsatt at den ikke er brukt som fast bolig før utflyttingen. På visse betingelser er det også mulig å eie boligeiendom som utleie- eller investeringsobjekt, uten å bli regnet som fortsatt bosatt i riket. Selv om en person ikke beholder bolig i Norge, vil vedkommende fortsatt være skattemessig bosatt i Norge hvis samlet opphold her i landet overskrider 61 dager per inntektsår.

Det foreslås strengere utflyttingsregler for personer som har vært bosatt i Norge i minst 10 år. For personer som har bodd her så lenge, foreslås det at både kravet til begrenset oppholdstid og vilkåret om å ikke disponere bolig, må være oppfylt i tre fulle inntektsår etter faktisk utflytting. Personen vil for disse årene fortsatt bli regnet som skattemessig bosatt i Norge.

Forenklingen av regelverket medfører at gjeldende regel om opphør av skatteplikt etter fire års midlertidig opphold i utlandet anses unødvendig. Bestemmelsen foreslås opphevet. Samtidig foreslås det å oppheve gjeldende strenge utflyttingsregel for sjømenn. Opphør av bosted for sjømenn vil heretter følge de reglene som gjelder for alle andre yrkesgrupper.

Skatteetatens opplysninger til politiet om mistenkelige forhold
Skatte- og avgiftsmyndighetene mottar en del opplysninger som gir klar mistanke om grove ulovligheter, blant annet smugling, bedrageri, underslag, utpressing og hvitvasking. Dersom opplysningene angår forhold utenfor skatteområdet, har skatte- og avgiftsmyndighetene til nå bare hatt mulighet til å gi underretning dersom politi- og påtalemyndighet har rettet en konkret forespørsel om forholdet. Departementet endrer praksis slik at skatte- og avgiftsmyndighetene på eget initiativ kan innrapportere slike opplysninger til politi og påtalemyndighet når forholdet er av en viss grovhet. Det etableres også en rapporteringsplikt i de mer alvorlige tilfellene. I proposisjonen redegjøres det nærmere for dette.

Utlån av verdipapirer
Regjeringen foreslår nye regler for skattlegging av verdipapirlån. Forslaget innebærer at verdipapirer på visse vilkår kan lånes ut uten gevinstbeskatning. Forslaget omfatter utlån av aksjer, grunnfondsbevis og ihendehaverobligasjoner, som er tatt opp til notering på børs som definert i lov 17. november 2002 nr. 80 om børsvirksomhet m.m. § 1-3 annet ledd, eller tilsvarende notering på utenlandsk børs. Forslaget bygger på et prinsipp om kontinuitet i den skattemessige behandlingen av utlåneren.

Kompensasjon som utlåneren mottar for utbytte eller renter som i låneperioden er utdelt på de utlånte verdipapirene, skal skattemessig behandles på samme måte som ordinært utbytte eller rente. Det foreslås at endringene skal tre i kraft fra den tid Kongen bestemmer.