Historisk arkiv

Utredning fra Skatteutvalget overlevert finansministeren

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

11/2003

Skatteutvalgets leder, Arne Skauge, presenterte i dag utvalgets forslag for finansminister Per-Kristian Foss. (06.02.2003)

Pressemelding

Nr.: 11/2003
Dato: 06.02.2003
Kontaktperson: Anne-Sissel Skånvik, telefon 22 24 41 09, mobil 913 22 811/Runar Malkenes, telefon 22 24 41 31, mobil 95 21 42 83

Utredning fra Skatteutvalget overlevert finansministeren

Skatteutvalgets leder, Arne Skauge, presenterte i dag utvalgets forslag for finansminister Per-Kristian Foss. Utvalget foreslår at 10 milliarder kroner i skattelette blant annet bør brukes til lavere skatt på arbeidsinntekter og halvering av formueskatten. Samtidig foreslår utvalget økt skatt på bolig og eiendom. Det foreslås også å erstatte delingsmodellen med en utbytteskatt med skjerming.

Utvalget har hatt som mandat å vurdere mål og prinsipper for skattesystemet, og behovet for endringer. Utvalget ble bedt om å se på mulighetene for å redusere satsforskjellen mellom arbeidsinntekter og kapitalinntekter, og om det er mulig å oppheve delingsmodellen helt eller delvis. Videre har utvalget vurdert om skattesystemet er godt nok tilpasset den økende internasjonaliseringen, hvor skattegrunnlagene er mer mobile over landegrensene. Utvalget er også bedt om å vurdere formuesskattens rolle i skattesystemet. Utvalget har hatt to alternative rammer for sitt arbeid: En provenynøytral modell og en modell der det gis 8 -10 milliarder kroner i netto skattelette. Utvalgets hovedforslag er innenfor rammen av 10 milliarder kroner i skattelette.

Noen av hovedpunktene i forslaget er:

  • Skattesatsen på alminnelig inntekt (inkludert selskapsoverskudd) holdes fast på 28 prosent.
  • Formuesskatten foreslås avviklet på lang sikt og halvert på kort sikt, mens beskatning av bolig og eiendom økes.
  • Lavere skatt på arbeidsinntekter, blant annet ved å redusere toppskatten og fjerne den ekstra arbeidsgiveravgiften på høye lønnsinntekter.
  • Aksjeinntekter (utbytte og gevinster) utover risikofri avkastning beskattes som alminnelig inntekt.
  • Delingsmodellen for aktive eiere i aksjeselskaper foreslås opphevet.
  • Lavere skatt for de med lave lønnsinntekter, og enklere pensjonistbeskatning. Disse endringene gir en samlet skattelette på 6,2 milliarder kroner.

- Jeg vil nå vurdere helheten i utvalgets forslag. For å oppnå et stabilt og forutsigbart skattesystem, er det viktig at prinsippene for skattesystemet og eventuelle endringer har bred oppslutning, sier finansminister Per-Kristian Foss.

- Regjeringen har gjennomført skattelettelser på til sammen 19 milliarder kroner. Vi vil fortsatt prioritere skatte- og avgiftslettelser. Det vil ligge til grunn når vi vurderer utvalgets forslag. Samtidig vil jeg vise til Sem-erklæringen og hva Regjeringen tidligere har slått fast om nedtrapping av fordelsbeskatningen på bolig, sier finansministeren videre.

- Utredningen vil nå bli sendt på 3 måneders høring. På bakgrunn av høringsuttalelsene og departementets gjennomgang av innstillingen, vil Regjeringen legge frem en stortingsmelding om oppfølgingen av Skatteutvalget i høstsesjonen, sier finansministeren.

Skatteutvalget ble nedsatt i januar 2002. Ekspertutvalget har vært ledet av Arne Skauge, leder for Finansnæringens hovedorganisasjon. I tillegg har det vært nedsatt en referansegruppe med medlemmer fra blant annet arbeids- og næringslivsorganisasjoner. Administrerende direktør i Statistisk sentralbyrå, Svein Longva, har ledet referansegruppen.

Utvalgets egen pressemelding finner du her

Lysark fra pressekonferansen finner du her (pdf)

Rapporten fra utvalget finner du her

Se pressemelding fra Høyre her

Se høringsnotatet her