Historisk arkiv

Forlag om gjennomføring av euroforordningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

35/2004

Finansdepartementet har i dag lagt frem et forslag om gjennomføring av Europaparlaments- og rådsforordning (EF) 2560/2001 om betalinger på tvers av landegrensene i euro (euroforordningen). (02.04.2004)

Pressemelding

Nr.: 35/2004
Dato: 02.04.2004
Kontaktperson: Runar Malkenes, telefon 22 24 41 31 / mobil 95 21 42 83, Tore Mydske, telefon 22 24 45 88 / mobil 91 35 32 92

Forslag om gjennomføring av euroforordningen

Finansdepartementet har i dag lagt frem et forslag om gjennomføring av Europaparlaments- og rådsforordning (EF) 2560/2001 om betalinger på tvers av landegrensene i euro (euroforordningen). Forslaget innebærer at gebyrene for overføringer av euro over landegrensene ikke skal koste mer enn tilsvarende overføringer innenlands.

Euroforordningen er innlemmet i EØS-avtalen, og gjennomføringen er derfor et ledd i oppfyllelsen av Norges forpliktelser etter EØS-avtalen. Forordningen foreslås gjennomført ved en endring i finansavtaleloven. Det finnes i dag ikke regler i norsk rett som regulerer kostnadene ved grensekryssende overføringer i euro.

Euroforordningens hovedformål er å regulere gebyrer for betalinger på tvers av landegrensene i valutaen euro, og bidra til reduserte priser for grensekryssende betalinger i euro. Gebyret for slike betalinger kan ikke være høyere enn gebyr for betalinger i euro som foretas innenfor en medlemsstat. Dette innebærer altså ingen regulering av maksimumsgebyrer, men pålegger like gebyrer for innenlandsoverføringer og grensekryssende overføringer. Vekslingsgebyrer i forbindelse med overføringer over landegrensene reguleres imidlertid ikke.

Forordningen gjelder som nevnt overføringer i valutaen euro. Den åpner imidlertid for at det også kan gis anvendelse på nasjonal valuta. Departementet har vurdert å gi forordningen anvendelse på norske kroner, men har funnet det lite hensiktsmessig å gjøre dette i denne omgang. Dette er begrunnet i at den prismessige effekten for bankkunder av å gjøre forordningen gjeldende for norske kroner er for usikker til at dette bør gjøres nå. Departementet vil imidlertid følge utviklingen i de aktuelle gebyrer, og vurdere tiltak dersom bransjen selv ikke sørger for en reduksjon i gebyrene innen rimelig tid.