Historisk arkiv

Lovutvalg skal utrede forvalterregistrering av aksjer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

34/2004

Regjeringen har i dag oppnevnt et lovutvalg som skal vurdere om det bør åpnes for forvalterregistrering av aksjer for norske investorer. Utvalget skal ledes av professor dr. juris Finn Arnesen. (02.04.2004)

Pressemelding

Nr.: 34/2004
Dato: 02.04.2004
Kontaktperson: Runar Malkenes, telefon 22 24 41 31 / mobil 95 21 42 83, Tore Mydske, telefon 22 24 45 88 / mobil 91 35 32 92

Lovutvalg skal utrede forvalterregistrering av aksjer

Regjeringen har i dag oppnevnt et lovutvalg som skal vurdere om det bør åpnes for forvalterregistrering av aksjer for norske investorer. Utvalget skal ledes av professor dr. juris Finn Arnesen.

Forvalterregistrering i et verdipapirregister innebærer at investors beholdning av finansielle instrumenter er registrert på en konto i en forvalters navn. Etter norsk rett er det forbudt for norske aksjeeiere å benytte forvalterregistrering. Dette innebærer at investor må fremstå med eget navn i registeret. Utenlandske aksjeeiere kan imidlertid benytte seg av forvalterregistrering.

Utvalget skal vurdere om det bør åpnes for forvalterregistrering av aksjer for norske investorer. Det skal gjøres rede for fordeler og ulemper knyttet til forvalterregistrering i forhold til direkte registrering. Det skal i den anledning særlig vurderes i hvilken grad eventuell forvalterregistrering for norske investorer vil påvirke adgangen til å føre et effektivt tilsyn med verdipapirmarkedet, effektiv kontroll av hvitvaskings- og terrorfinansierings­regelverket og hvordan hensynet til en effektiv skattekontroll kan ivaretas. Hensynet til åpenhet om eierforholdene i næringslivet er også et viktig hensyn som skal drøftes.

Uavhengig av om utvalget kommer til at det bør åpnes for forvalterregistrering av aksjer for norske investorer eller ikke, skal utvalget utarbeide forslag til nærmere regler om forvalterregistrering. Det må i den anledning vurderes regler for hvordan rettsvern kan oppnås for forvalterregistrerte instrumenter, regulering av forvalter (blant annet hvem som bør ha adgang til å opptre som forvalter), forvalters opplysningsplikt, innsynsrett i opplysninger hos forvalter og sanksjoner overfor forvalter og investor ved manglende overholdelse av regelverket.

Utvalgets sammensetning

Leder:

Professor dr. juris Finn Arnesen, Oslo

Medlemmer:

  • Adm. dir. Per Broch Mathisen, Norges Fondsmeglerforbund/Verdipapirfondenes Forening
  • Rådgiver Hege Dahl, Finansdepartementet
  • Avd. dir. Ingebjørg Harto, NHO
  • Seksjonsleder Eystein Kleven, Kredittilsynet
  • Direktør Tom Kolvig, VPS ASA/Oslo Børs ASA
  • Seniorrådgiver Ivar Larsen, Skattedirektoratet
  • Advokat Hege Rudi, FNH/Sparebankforeningen
  • Lovrådgiver Aud Slettemoen, Justisdepartementet
  • Siv.øk. Lena E. Sparr Johansen, Aksjonærforeningen