Historisk arkiv

Nytt valutaregister i kampen mot økonomisk kriminalitet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

13/2004

For å styrke innsatsen mot økonomisk kriminalitet over landegrensene foreslår Regjeringen at det etableres ett nytt elektronisk valutaregister. (20.02.2004)

Pressemelding

Nr.: 13/2004
Dato: 20.02.2004
Kontaktperson: Anne-Sissel Skånvik, telefon 22 24 41 09 / mobil 91 32 28 11, Runar Malkenes, telefon 22 24 41 31 / mobil 95 21 42 83

Nytt valutaregister i kampen mot økonomisk kriminalitet

For å styrke innsatsen mot økonomisk kriminalitet over landegrensene foreslår Regjeringen at det etableres ett nytt elektronisk valutaregister. Registeret erstatter dagens BRAVO-register, og skal inneholde opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge.

-- Formålet med registeret er i første rekke å forebygge og bekjempe økonomisk kriminalitet og å bidra til riktig skatte- og avgiftsbetaling. All erfaring fra finansiell etterforskning viser at det å kunne følge pengestrømmen er et meget viktig verktøy for å avdekke all profittmotivert kriminalitet, sier finansminister Per-Kristian Foss.

Utviklingen innenfor økonomisk kriminalitet viser blant annet at antall saker øker, og en større andel av sakene er grensekryssende. Opplysninger fra finansinstitusjoner er finansielle spor som er viktige til bruk i blant annet ØKOKRIMs og politiets arbeid. Registeret kan også bidra til at ”bakmennene” i større grad blir avslørt.

Det nye elektroniske registeret skal erstatte dagens BRAVO-register i Norges Bank. I dag rapporterer bankene og kortselskapene til Norges Bank om overføringer av betalingsmidler over landegrensene (BRAVO-registeret). Hovedelementene i dagens system videreføres, og Norge vil fortsatt oppfylle FATFs (Financial Action Task Force on Money Laundering) anbefalinger på dette området. Lovforslaget innebærer samtidig en oppdatering og videreutvikling av gjeldende regelverk for registrering av utenlandstransaksjoner.

Banker og finansinstitusjoner skal rapportere til registeret om grensekryssende transaksjoner, og kortselskapene skal rapportere om grensekryssende transaksjoner foretatt med internasjonale kreditt- eller betalingskort. Deklarasjonspliktig inn- og utførsel av kontanter vil også bli registrert, og kjøp og salg av valuta. Av hensyn til personvernet, vil det bli lagt inn beløpsgrenser slik at det ikke blir registrert detaljerte opplysninger om transaksjoner med småbeløp.

Politiet, skatteetaten og toll- og avgiftsetaten vil kunne bruke opplysningene i registeret i forbindelse med sitt etterforsknings- og kontrollarbeid. I tillegg foreslås det at Rikstrygdeverket og bostyrere i konkursboer kan benytte opplysningene i registeret.

Se Ot.prp. nr. 35 (2003-2004) her