Historisk arkiv

Nye prospektregler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

14/2005

Finansdepartementet foreslår nye lovregler om prospekter i tilknytning til tilbud om eller notering av verdipapirer. Kredittilsynet skal etter forslaget være prospektmyndighet, men det legges opp til at den operative kontrollen med prospekter inntil videre kan utøves av Oslo Børs. (18.03.2005)

Pressemelding

Nr.: 14/2005
Dato: 18.03.2005
Kontaktperson: Erling G. Rikheim, telefon 22 24 45 46 / mobil 97 56 60 94, Hege Dahl, telefon 22 24 45 48

Nye prospektregler

Finansdepartementet foreslår nye lovregler om prospekter i tilknytning til tilbud om eller notering av verdipapirer. Kredittilsynet skal etter forslaget være prospektmyndighet, men det legges opp til at den operative kontrollen med prospekter inntil videre kan utøves av Oslo Børs.

Prospekt er et dokument med nærmere opplysninger om verdipapirer og utstederen av disse. Regler om når det må utarbeides prospekt og hva prospekt skal inneholde følger nå av verdipapirhandelloven (tilbud av verdipapirer) og av børsloven/børsforskriften (opptak til notering). Forslaget til nye lovregler følger opp EUs direktiv 2003/71/EF.

De nye reglene foreslås samlet i kapittel 5 i verdipapirhandelloven. Det foreslås plikt til å utarbeide og til å offentliggjøre prospekt ved opptak av omsettelige verdipapirer til notering på børs eller autorisert markedsplass uansett beløp, og ved tilbud om tegning eller kjøp av omsettelige verdipapirer som rettes til minst 100 personer i det norske markedet og gjelder et beløp på minst 100 000 Euro. Etter gjeldende rett kreves det prospekt ved tilbud over 40 000 Euro som rettes til flere enn 50 personer. EØS-reglene som svarer til direktivet forbyr nasjonale regler med krav om prospekt ved tilbud til færre enn 100 personer eller for et beløp mindre enn 100 000 Euro.

Såkalte EØS-prospekt, prospekt i forbindelse med tilbud om kjøp eller tegning som gjelder beløp på minst 2 500 000 Euro, og prospekt ved opptak til notering uansett beløp, skal ha en utforming og et innhold som er i samsvar med kravene i prospektdirektivet og en kommisjonsforordning med utfyllende regler. Slike prospekter skal kontrolleres og godkjennes av prospektmyndigheten.

Såkalte nasjonale prospekt, prospekt i forbindelse med tilbud om kjøp eller tegning av omsettelige verdipapirer som gjelder et beløp mellom 100 000 Euro og 2 500 000 Euro, skal følge norske regler som, i hovedsak, er en videreføring av de opplysningskrav som i dag gjelder ved tilbud om tegning eller kjøp av unoterte verdipapirer etter prospektforskriften. Slike prospekter skal i utgangspunktet ikke kontrolleres av prospektmyndigheten, men registreres i Foretaksregisteret før offentliggjøring. Det foreslås likevel en hjemmel til å fastsette at denne type prospekter skal kontrolleres av prospektmyndigheten, dersom det skulle vise seg å være behov for slik kontroll.

Lovforslaget inneholder en rekke unntak fra prospektplikten. Disse unntakene er i stor grad en videreføring av gjeldende regler. Det foreslås blant annet å videreføre unntak ved kapitalforhøyelser som utgjør mindre enn 10 prosent av aksjene i selskapet, og ved tilbud som rettes mot profesjonelle investorer.

I samsvar med EØS-reglene som svarer til prospektdirektivet foreslår departementet at det overordnede ansvaret for prospektkontrollen legges til Kredittilsynet. Det legges samtidig opp til å benytte adgangen etter prospektdirektivet til, i en periode frem til november 2011, å delegere det sentrale myndighets­organets ansvar for prospektkontrollen, og å legge den operative prospekt­kontrollen til Oslo Børs.

Prospektdirektivet legger blant annet til rette for at en utsteder skal kunne benytte samme prospekt i flere EU/EØS-land basert på en godkjenning. I tråd med prospektdirektivets regler om gjensidig anerkjennelse foreslås lovregler som åpner for at EØS-prospekt som er godkjent av kontrollmyndigheten i annen EØS-stat anses som godkjent også i Norge.

Les mer i Ot. prp. nr. 69 (2004-2005) om lov om endringer i verdipapirhandelloven mv. (gjennomføring av prospektdirektivet).