Historisk arkiv

Opprydding i lovene om skatte- og avgiftsinnkreving

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

20/2005

Finansdepartementet la i dag fram forslag til ny lov om skattebetaling. Det foreslås at den nye loven skal gjelde for de fleste skatte- og avgiftskrav. Hovedmålet er å samle og forenkle alle de ulike reglene på området. (29.04.2005)

Pressemelding

Nr.: 20/2005
Dato: 29.04.2005
Kontaktperson: Runar Malkenes, telefon 22 24 41 09 / mobil 95 21 42 83, Frank Vatne, telefon 22 24 41 31 / 91 33 57 02

Opprydding i lovene om skatte- og avgiftsinnkreving

Finansdepartementet la i dag fram forslag til ny lov om skattebetaling. Det foreslås at den nye loven skal gjelde for de fleste skatte- og avgiftskrav. Hovedmålet er å samle og forenkle alle de ulike reglene på området.

Forslaget til ny skattebetalingslov er først og fremst en teknisk revisjon og forenkling av det gjeldende regelverket. Loven vil erstatte dagens skattebetalingslov, samt en rekke tilsvarende regler. Samlingen av reglene om blant annet betaling, forfall, renter, foreldelse og ansvar for skatte- og avgiftskravene, vil gjøre det enklere å finne fram til hvilke regler som gjelder. Det blir også færre forskjeller og mer enhetlige regler for de ulike skatte- og avgiftskravene.

I tillegg til den tekniske revisjonen inneholder forslaget enkelte andre endringer. Den gjeldende skattebetalingslov unntar forvaltningsloven fra å gjelde. I den nye loven er hovedregelen at forvaltningsloven gjelder. Dette vil gi økt rettssikkerhet for skattyterne.

Dagens ordning hvor skatteutvalgene og formannskapene i kommunen har oppgaver i forbindelse med nedsettelse av skattekrav, foreslås ikke videreført. Endringen åpner for at skattemyndighetene raskere kan treffe avgjørelse i slike saker, og gir mulighet for større grad av likebehandling. Med den nye ordningen vil forvaltningslovens regler om begrunnelse og klage også gjelde. Se mer om dette i avsnitt 19.2.5 i odelstingsproposisjonen.

Det blir videre foreslått at renten ved forsinket betaling av skatte- og avgiftskrav skal tilsvare den alminnelige satsen etter forsinkelsesrenteloven. Dette medfører 3 prosentpoeng lavere forsinkelsesrente for noen skatte- og avgiftskrav.

Det foreslås enhetlige regler om renter ved tilbakebetaling av skatt og avgift. I dag mangler det regler om rentegodtgjørelse ved tilbakebetaling av enkelte kravtyper som toll- og avgiftsetaten forvalter. Tilsvarende foreslås det objektive regler om renter av skatte- og avgiftskrav som oppstår som følge av økning av en tidligere fastsettelse. Dette innebærer enkelte utvidelser av tilfeller der det skal beregnes renter, men rentesatsen foreslås lavere enn i dag.

Det blir også foreslått enkelte utvidelser i adgangen til å motregne skyldig skatte- og avgift i tilgodebeløp på skatt og avgift. Samtidig fjernes adgangen til å motregne rene statlige skatte- og avgiftskrav i andre typer tilgodebeløp skyldneren har på kommunen eller fylkeskommunen. Se mer om dette i avsnitt 17.2.4 i odelstingsproposisjonen.

Lovforslaget legger til rette for at de mer enn 100 forskriftene til det regelverket loven erstatter, kan reduseres til en eller noen få samleforskrifter.

Les mer i Ot. prp. nr. 83 (2004-2005).