Historisk arkiv

Stortingsmelding om Marin næringsutvikling - Den blå åker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Pressemelding

Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen legger i dag fram Stortingsmelding nr. 19 om Marin næringsutvikling - Den blå åker. Meldingen har fokus på økt lønnsomhet og markedsforståelse, satsing på forskning og innovasjon, såvel som bærekraftigressursforvaltning. - Det nye marine innovasjonsprogrammet som regjeringen varsler i meldingen er et sterkt signal om at regjeringen satser på kysten og de marine næringer, sier fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen. (18.03.05)Se videooverføring av pressekonferansenPresentasjon fra pressekonferansenPresentasjon fra fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsens pressekonferanse – Stortingsmelding ommarin næringsutvikling og ny lov om akvakultur. (18.03.05 - PDF-format)

Pressemelding

Nr.: 15/2005
Dato: 18.03.2005
Kontaktpersoner:
Ekspedisjonssjef Arne Benjaminsen 22 24 64 10/ 48 06 45 49
Informasjonsrådgiver Sigbjørn Larsen, mob. 97 62 46 78.

Stortingsmelding om Marin næringsutvikling - Den blå åker

Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen legger i dag fram Stortingsmelding nr. 19 om Marin næringsutvikling - Den blå åker. Meldingen har fokus på økt lønnsomhet og markedsforståelse, satsing på forskning og innovasjon, såvel som bærekraftig ressursforvaltning. - Det nye marine innovasjonsprogrammet som regjeringen varsler i meldingen er et sterkt signal om at regjeringen satser på kysten og de marine næringer, sier fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen.

- Økt globalisering i fiskeri- og havbruksnæringen krever økt fokus på lønnsomhet og markedsforståelse, sier Ludvigsen.

Det er et stort potensial for økt verdiskaping i marin sektor. Dette gjelder innenfor fiskeri- og havbruksnæringen og på nye områder som oppdrett av nye marine arter og marin bioteknologi.

- Fiskeri- og havbruksnæringen er viktig for kyst-Norge. Lønnsomme bedrifter skaper varige og attraktive arbeidsplasser og levende lokalsamfunn sier Svein Ludvigsen.

Norsk sjømateksport økte med 2 milliarder kroner sist år. Verdien økte, mens volumet gikk ned. Det betyr økt verdi per kg fisk. EU er fortsatt vårt viktigste marked, mens Russland har blitt vårt raskest voksende enkeltmarked.

- Regjeringen arbeider kontinuerlig med å bedre markedsadgangen for norsk sjømat. Vi vil fortsatt satse på en omfattende profilering av norsk sjømat i samarbeid med Eksportutvalget for fisk i ulike deler av verden, sier Svein Ludvigsen.

Kunnskap er viktig for å posisjonere norsk marin sektor i den globale konkurransen. Regjeringen legger denne våren frem en omfattende forsknings- og innovasjonssatsing. Denne meldingen fremmer det et nytt marint innovasjonsprogram. I den nye forskningsmeldingen er særlig Hav og Mat viktige satsingsområder for marin sektor.

Regjeringen fremmer forslag om en omorganisering av forskningsinstituttene innenfor blå/grønn sektor, for blant annet bedre å kunne møte den internasjonale konkurransen. Hovedkontoret legges til Tromsø. Datterselskaper opprettes i Bergen og på Ås. Det vurderes også datterselskap i Tromsø.

I tillegg til dette fremmes det tiltak for å bedre lønnsomheten både i flåten og industrien. Det legges opp til økt fleksibilitet i forhold til kvoteåret for kystflåten, prøveprosjekt for langsiktige leveringsavtaler, meklingsinstans om pris, og levendelagring av fangst for å nevne noen av tiltakene.

- Vi vil legge til rette for aktiviteter som turistfiske, opplevelser og kystkultur som en positiv videreutvikling av de marine næringer langs kysten. Vi har også tatt initiativet til å arrangere en Kystens dag den 9. juni i år som vil sette positivt fokus på kysten, kystkulturen og fiskeri- og havbruksnæringen, sier Ludvigsen.

Regjeringen oversender i dag Ot.prp. nr. 61 om lov om akvakultur (akvakulturloven) til Stortinget.

- Med forslaget som nå oversendes Stortinget får vi én framtidsrettet lov for all akvakultur, slår fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen fast. Formålet med den nye loven er å fremme næringens lønnsomhet og konkurransekraft innenfor rammen av en bærekraftig utvikling, og bidra til verdiskaping langs kysten.

 Stortingsmelding nr. 19 om Marin næringsutvikling - Den blå åker

Se videooverføring av pressekonferansen

Presentasjon fra pressekonferansen
(PDF-format)