Historisk arkiv

Biobanker lovreguleres

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Helsedepartementet

Regjeringen legger i dag fram forslag til en ny lov om biobanker. Forslaget inneholder regler om innhenting, oppbevaring, behandling og destruksjon av humant biologisk materiale og opplysninger som kan utledes fra dette materialet. Formålet med lovforslaget er å sikre etisk forsvarlig håndtering av materialet i biobanker, og å sikre at biobanker utnyttes til individets og samfunnets beste.

Pressemelding

Nr.: 25
Dato: 22.03.02

Biobanker lovreguleres

Regjeringen legger i dag fram forslag til en ny lov om biobanker. Forslaget inneholder regler om innhenting, oppbevaring, behandling og destruksjon av humant biologisk materiale og opplysninger som kan utledes fra dette materialet. Formålet med lovforslaget er å sikre etisk forsvarlig håndtering av materialet i biobanker, og å sikre at biobanker utnyttes til individets og samfunnets beste.

- På grunn av biobankenes potensiale når det gjelder kommersiell utnytting, er det viktig med offentlig styring og kontroll av denne virksomheten. Verdifullt biobankmateriale skal først og fremst utnyttes til fellesskapets beste, slik at den enkeltes bidrag til forskning og utvikling kommer fellesskapet og samfunnet til gode, sier helseminister Dagfinn Høybråten. Han legger også vekt på at regelverket skal understøtte tilliten mellom pasient og helsetjeneste.

I lovforslaget legger Regjeringen opp til regler om samtykke som skal ivareta givernes autonomi og integritet. Innsamling, oppbevaring, og behandling av materiale til forskning skal bygge på et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke. Det skal som utgangspunkt alltid være adgang til å trekke samtykket tilbake og kreve det biologiske materialet destruert og opplysningene utlevert og slettet.

Regjeringens forslag tar sikte på et regelverk som sikrer samfunnsmessig styring og vern om enkeltmenneskene. Loven gir vilkår for opprettelse og nedleggelse av biobanker og nærmere bestemmelser om organisering av biobanker og utnyttelse av biobankmateriale. For å sikre offentlig styring og kontroll av virksomheten, foreslås det at det ved opprettelse av biobanker skal sendes melding til Helsedepartementet. For forskningsbanker skal det også foreligge en vurdering fra en regional komité for medisinsk forskningsetikk.

Når det gjelder overføring av biobankmateriale til utlandet, foreslås det et krav om godkjenning fra Helsedepartementet. For å unngå et byråkratisk system som kan vanskeliggjøre et verdifullt internasjonalt forskningssamarbeid, foreslås det imidlertid en hjemmel for departementet til å gjøre unntak fra kravet om godkjenning.

Lovforslaget er en oppfølging av NOU 2001:19 Biobanker - Innhenting, oppbevaring, bruk og destruksjon av humant biologisk materiale.

Kontaktperson: Kari Sønderland, 91 36 52 94 / Ingrid Renolen 22 24 87 63