Historisk arkiv

Forenkling av statlig regelverk rettet mot kommunesektoren

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Helsedepartementet

Som et ledd i moderniseringsarbeidet legger regjeringen i dag frem forslag om lovendringer som vil innebære forenklinger innen helse- og sosialtjenesten for kommuner og fylkeskommuner.

Pressemelding

Nr.: 20
Dato: 22.03.2002

Forenkling av statlig regelverk rettet mot kommunesektoren

Som et ledd i moderniseringsarbeidet legger regjeringen i dag frem forslag om lovendringer som vil innebære forenklinger innen helse- og sosialtjenesten for kommuner og fylkeskommuner.

Forslagene tar sikte på å redusere unødige bindinger for kommunenes tjenesteproduksjon, organisering og forvaltning. Forenklingene innebærer i hovedsak opphevelse av en del regler om plankrav, kompetanse- og opplæringskrav, intern organisering og ledelse. Det er forutsatt at egne planleggingshjemler i særlover skal fjernes slik at samfunns- og arealplanleggingen i kommunene og fylkeskommunene heretter skal skje med utgangspunkt i plan- og bygningslovens system.

Forslaget innebærer opphevelse av lov om planlegging av helse- og sosialtjenesten i kommunene, endringer i sosialtjenesteloven, kommunehelsetjenesteloven, og tannhelsetjenesteloven.

Statens helsetilsyn har i dag det overordnede faglige tilsynet med helsetjenesten i landet. Som et resultat av ønsket om å styrke samordningen av det statlige tilsynet i sosial- og helsetjenesten, foreslås det en lovfesting av at Helsetilsynet også skal ha ansvaret for det overordnede faglige tilsynet med sosialtjenesten. Dette foreslås lovfestet i sosialtjenesteloven, og vil antakelig få virkning fra 1. januar 2003. Lovforslaget er en oppfølging av omorganiseringen av den sentrale sosial- og helseforvaltning som trådte i kraft 1. januar i år.

Kontaktperson: Elisabeth Salvesen, 22248556/91310092 (Helsedepartementet)

Liv Telle, 22248745