Historisk arkiv

Lov om biobankar trer i kraft 1. juli

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Helsedepartementet

Det er i Statsråd i dag vedtatt at lov om biobankar skal tre i kraft 1. juli 2003.

Pressemelding

Nr.: 41
Dato: 23.05.2003

Lov om biobankar trer i kraft 1. juli

Det er i Statsråd i dag vedtatt at lov om biobankar skal tre i kraft 1. juli 2003.

Lova inneheld reglar om innhenting, oppbevaring, handsaming og destruksjon av humant biologisk materiale og opplysingar som spring ut frå dette materialet. Formålet med loven er å sikre etisk forsvarlig handsaming av materialet i biobankar, og å sikre at biobankar blir nytta til individets og samfunnets beste. Loven gir vilkår for oppretting og nedlegging av biobankar og nærare bestemmingar om organisering av biobankar og utnytting av biobankmateriale. For å sikre offentleg styring og kontroll av verksemda, skal det ved oppretting av biobankar sendast melding til Helsedepartementet. For forskingsbankar skal det også føreligge ein vurdering frå ein regional komité for medisinsk forskingsetikk.