Historisk arkiv

Ny forskrift om forsikring for privat helsetjeneste

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Helsedepartementet

I statsråd i dag er det vedtatt to forskrifter til pasientskadeloven. Det legges til rette for at pasientskadeloven kan tre i kraft for hele helsetjenesten, også for den private helsetjenesten.

Pressemelding

Nr.: 93
Dato: 21.11.03

Ny forskrift om forsikring for privat helsetjeneste

I statsråd i dag er det vedtatt to forskrifter til pasientskadeloven. Det legges til rette for at pasientskadeloven kan tre i kraft for hele helsetjenesten, også for den private helsetjenesten.

Pasientskadeloven trådte i kraft for den offentlige helsetjenesten 1. januar 2003, men ikrafttredelse ble utsatt for privat helsetjeneste. Med forskriftene som nå vedtas, samt lovendringer i pasientskadeloven som er vedtatt tidligere i år, tas det sikte på at pasientskadeloven kan tre i kraft i sin helhet 1. januar 2004.

Ved forskriftene er pasientene gitt trygghet for at de har rett til erstatning etter reglene i pasientskadeloven uansett om skaden skjer i offentlig eller privat virksomhet. Samtidig er det tatt hensyn til helsepersonellets behov for dekning for det ansvar de kan komme i dersom en pasientskade oppstår. Det er lagt vekt på å legge til rette for et fungerende forsikringsmarked for privat helsevirksomhet.

Forskrift om endringer i forskrift om Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) fastsetter nærmere vilkår for når Pasientskadenemda kan overta behandlingen av en sak som ikke er ferdigbehandlet i NPE eller forsikringsselskap. Det må ha gått minst to år fra krav er meddelt.

Forskriften innebærer samtidig at for skader som oppstår ved helsehjelp helsepersonell er forpliktet til å yte etter helsepersonelloven § 7, øyeblikkelig hjelp-situasjoner, utenfor deres arbeidsforhold, så vil Norsk Pasientskadeerstatning stå ansvarlig.

Forskrift om forsikringsplikt for helsepersonell og den som yter helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten mv. gir bl.a. bestemmelser om innholdet i de forsikringsavtaler som helsepersonell eller deres virksomheter er forpliktet til å inngå.

Helsedepartementet vil for 2004 gi Helsetilsynet i oppdrag å prioritere tilsyn med at forsikringsplikten overholdes.

Finansdepartementet og Helsedepartementet vil, når loven og forskriftene har virket en tid, vurdere omfanget av manglende forsikringsdekning og ordningen med at forsikringsselskapene har ansvaret for tilfeller der forsikringsplikten ikke er overholdt.

Kontaktperson: Erik Helstad, 22 24 84 86 (mob: 4147 0166)