Historisk arkiv

Tilleggsbevilgning til sykehusene for 2003

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Helsedepartementet

Regjeringen fremmer i dag et forslag om en tilleggsbevilgning på 1 620 mill. kroner knyttet til høyere aktivitet ved sykehusene.

Pressemelding

Nr.: 91
Dato: 14.11.03

Tilleggsbevilgning til sykehusene for 2003

Regjeringen fremmer i dag et forslag om en tilleggsbevilgning på 1 620 mill. kroner knyttet til høyere aktivitet ved sykehusene.

Sykehusene har så langt i 2003 behandlet langt flere pasienter enn lagt til grunn i vedtatt budsjett - først og fremst som følge av økt planlagt behandling. Mens det opprinnelig var budsjettert med om lag uendret aktivitet fra 2002 til 2003, ligger det nå an til en aktivitetsvekst i sykehusene fra 2002 til 2003 på vel 5 pst. I tillegg har utbetalingene til poliklinisk behandling økt med vel 9 pst. Det høye aktivitetsnivået i 2003 har bidratt til fortsatt reduksjon i ventetidene.

I budsjettforslaget for 2004, jf. St.prp. nr. 1 (2003-2004), ble det varslet at Regjeringen ville komme tilbake med forslag om tilleggsbevilgninger for 2003. Regjeringen fremmer i dag forslag om en tilleggsbevilgning på 1 470 mill. kroner knyttet til den høyere aktiviteten ved sykehusene i 2003, og 150 mill. kroner knyttet til endelig avregning av innsatsstyrt finansiering for 2002.