Historisk arkiv

Psykisk helse og egenandelsfritak for barn prioritert

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen er særlig opptatt av å styrke tilbudet til de svakeste gruppene i forslaget til statsbudsjett.

Pressemelding

Nr.: 56
Dato: 14.10.05

Psykisk helse og egenandelsfritak for barn prioritert

- Regjeringen er særlig opptatt av å styrke tilbudet til de svakeste gruppene. Derfor er:

  • psykisk helse
  • fritak for egenandeler for barn under 12 år
  • rett til brukerstyrt personlig assistanse

prioritert i budsjettforslaget, sier helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen.

- Foreldre skal kunne ta barn med til legen uten å bekymre seg for regningen, og vi foreslår derfor at alle barn under 12 år skal slippe egenandel. Funksjonshemmede som trenger omfattende hjelp, skal selv få en rett til å styre hvordan – og av hvem – hjelpen skal gis. Dette er et viktig skritt for å styrke brukermedvirkning og brukervalg, sier helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Mer til psykisk helse

For 2006 foreslår vi 785 millioner kroner mer til drift innen psykisk helse og samme investeringsnivå som i fjor på om lag 600 millioner kroner.

- Dermed er regjeringen godt i rute i forhold til å realisere den økonomiske delen av Opptrappingsplanen for psykisk helse i kommunene og spesialisthelsetjenesten, sier Gabrielsen.

Det gjenstår nå vel tre år av Opptrappingsplanens periode - det vil si 2006, 2007 og 2008. Flere ber om hjelp, flere får hjelp og vi når viktige mål i opptrappingsplanen. Likevel gjenstår betydelige utfordringer knyttet til realisering av de overordnede målene.

- Mennesker med psykiske lidelser skal kunne leve verdige liv i mest mulig normale omgivelser, kunne bruke egne ressurser og mestre egne liv. For den gjenstående delen av opptrappingsperioden er det derfor nødvendig å legge sterk vekt på det kvalitative innholdet i tjenestene, sier Gabrielsen.

Gratis helsetjenester for barn opp til 12 år

Regjeringen foreslår fritak for egenandeler på helsetjenester for barn opp til 12 år. Endringen skal gjelde fra 1. januar 2006. Siden 1991 har barn under sju år vært fritatt for egenandeler på helsetjenester.

Egenandeler

Egenandelstak 1, som omfatter utgifter til legehjelp, psykologhjelp, legemidler m.v. på blå resept og reiser i forbindelse med behandling, er i dag på 1 585 kroner. Taket foreslås justert i tråd med forventet prisstigning til 1 615 kroner for 2006.

Egenandelen på blå resept er 36 prosent av reseptbeløpet, men maksimalt 490 kroner i 2005. Maksimumsbeløpet foreslås økt til 500 kroner i 2006. Egenandelen for reiser utenfor egen helseregion i forbindelse med fritt sykehusvalg foreslås økt fra 220 kroner til 400 kroner hver vei.

Egenandelstak 2, som omfatter fysioterapi, klimareiser til utlandet, opphold på opptreningsinstitusjoner og visse typer tannbehandling, foreslås uendret, det vil si 3 500 kroner.

Lovfestet rett til brukerstyrt personlig assistanse

Regjeringen foreslår å endre Lov om sosiale tjenester slik at alle som fyller de alminnelige vilkårene for tjenester, og som har behov for omfattende tjenester, får rett til å få hele eller deler av bistanden organisert som brukerstyrt personlig assistanse.

Regjeringen utvidet i vår ordningen med lovfestet rett til brukerstyrt personlig assistanse til også å omfatte de som trenger hjelp for å ivareta brukerstyringen. I praksis gjelder det særlig utviklingshemmede og familier med barn med nedsatt funksjonsevne. I samsvar med utvidet målgruppe, foreslår regjeringen å øke det statlige stimuleringstilskuddet til kommunene med 20 millioner kroner.

Bedre hjelp til rusmiddelmisbrukere

Regjeringen vil styrke behandlings- og rehabiliteringstilbudet til rusmiddelmisbrukere gjennom Handlingsplan mot rusmiddelproblemer 2006–2008. Det foreslås 113 millioner kroner mer til rusmiddelmisbrukere, sammenliknet med saldert budsjett for 2005.

Bevilgningen skal nyttes til rustiltak i spesialisthelsetjenesten, tannhelsetilbud for rusmiddelmisbrukere under behandling i institusjon og tannbehandling som del av lavterskeltilbud og til frivillig rusmiddelforebyggende arbeid. Videre vil 5 millioner kroner av denne bevilgningen gå til forsøk med narkotikaprogram med domstolskontroll. Formålet er å øke kapasiteten i behandlingsapparatet og styrke behandlingstilbudet for innsatte og domfelte rusmiddelmisbrukere.

Helse- og omsorgsdepartementet har i 2005 stilt krav til regionale helseforetak om at den prosentvise veksten innenfor psykisk helsevern og rus skal være sterkere enn innen somatikken. Dette kravet videreføres i 2006

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Helse- og omsorgsdepartementet vil gi Sosial- og helsedirektoratet i oppdrag å utarbeide faglige retningslinjer for LAR og for annen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Dette kommer som en oppfølging av evalueringen av LAR og de faglige anbefalingene som er gjort på bakgrunn av denne.

Departementet legger videre opp til at det fastsettes en egen forskrift. Tiltak som kan sikre kommunal oppfølging, inntak og kontroll blir vurdert som ledd i dette arbeidet. Forskriften vil gi løsninger på slike problemstillinger, i den grad disse ikke fanges opp av faglige retningslinjer.

Arbeidet vil bli gjennomført i nært samarbeid med berørte aktører. Det tas sikte på at faglige retningslinjer og forskrift vil erstatte gjeldende rundskriv for LAR fra 1. januar 2007.

Fortsatt høy aktivitet i sykehusene

Sykehusenes budsjett for 2006 er foreslått til vel 76,5 milliarder kroner, mot om lag 73 milliarder kroner i fjor. Budsjettforslaget legger til rette for at aktiviteten som omfattes av innsatsstyrt finansiering (ISF), kan videreføres på om lag samme nivå som anslått for 2005. Kravet om at regionale helseforetak skal være i økonomisk balanse i 2006 står fast.

Ressursbruken skal være i tråd med helsepolitiske målsettinger og prioriteringer, og tilbudet til psykiatriske pasienter og rusmiddelmisbrukere skal prioriteres. En lavere refusjonsandel i innsatsstyrt finansiering vil understøtte dette målet. Regjeringen foreslår derfor å redusere ISF-satsen til 40 prosent og øke basisbevilgningen til de regionale helseforetakene tilsvarende i 2006.

Det er svært høy investeringsaktivitet i helseforetakene. Blant annet gjennomføres nå Nye Ahus, ny universitetsklinikk i Trondheim og nytt forskningsbygg ved Radiumhospitalet. Statens bidrag som legger til rette for realisering av disse prosjektene foreslås økt med 370 millioner kroner i 2006.

Styrket kriseberedskap

For 2006 er det et mål å utvikle beredskapen mot atom-, biologiske og kjemiske hendelser (ABC). Det foreslås å øke bevilgningen med 16 millioner kroner i 2006, blant annet for å videreføre styrket legemiddelberedskap mot pandemisk influensa. Evnen til krisehåndtering skal styrkes. Innen helse- og omsorgstjenesten er det foreslått å øke bevilgningen med 3 millioner kroner i 2006 for å etablere bedre beredskap i forhold til pårørende og berørte under kriser, og styrket beredskapsapparat og kriseplaner med utgangspunkt i erfaringene etter flodbølgekatastrofen i Sør-Asia.

Lenke til budsjettforslaget.