Historisk arkiv

Regjeringen tar grep for riktigere legemiddelbruk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen har i statsråd i dag lagt frem stortingsmelding nr. 18 (2004-2005) ”Rett kurs mot riktigere legemiddelbruk”. - Med legemiddelmeldingen skal vi sikre at legemidler brukes enda bedre enn i dag, både sett fra pasientens og samfunnets synsvinkel. Det skal bli bedre oppfølging av pasientenes legemiddelbruk, tilrettelegges for bedre forskrivning, og vi skal få et oppdatert regelverk for refusjon av legemiddelutgifter. Vi må sørge for at de mange milliardene vi bruker av felleskassen til legemidler, kommer dem til gode som trenger det mest, sier helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen.

Pressemelding

Nr.: 15
Dato: 11.03.05

Regjeringen tar grep for riktigere legemiddelbruk

Regjeringen har i statsråd i dag lagt frem stortingsmelding nr. 18 (2004-2005) ”Rett kurs mot riktigere legemiddelbruk”. - Med legemiddelmeldingen skal vi sikre at legemidler brukes enda bedre enn i dag, både sett fra pasientens og samfunnets synsvinkel. Det skal bli bedre oppfølging av pasientenes legemiddelbruk, tilrettelegges for bedre forskrivning, og vi skal få et oppdatert regelverk for refusjon av legemiddelutgifter. Vi må sørge for at de mange milliardene vi bruker av felleskassen til legemidler, kommer dem til gode som trenger det mest, sier helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen.

- Pasienten skal stå i sentrum for den nye legemiddelpolitikken. Vi skal ha en tryggest mulig bruk av legemidler med god effekt til riktig pris, sier Gabrielsen.

Noen av de viktigste utfordringene vi står overfor:

  • Om lag én av fem som behandles med legemidler kan bruke legemidlene bedre, eller kan være feilmedisinert.
  • Undersøkelser har avdekket mange brudd på refusjonsreglene.
  • Kostnadene til ny legemiddelbehandling er ofte mangedoblet i forhold til legemidler som allerede er i bruk.

Bedre informasjon

- Vi skal øke satsing på produsentuavhengig legemiddelinformasjon både til leger og pasienter, sier helse- og omsorgsministeren. Statens legemiddelverk vil intensivere sin informasjon om bivirkninger, nye legemidler og refusjon. Sosial- og helsedirektoratet gir nasjonale retningslinjer for behandling på ulike sykdomsområder. En ny informasjonsplattform etableres, bestående av disse myndighetsorganene og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Kunnskapssenteret gis ansvar for produsent- og myndighetsuavhengig informasjon om legemidler, blant annet ved hjelp av kunnskapsoppsummeringer. I tillegg skal vi skal ha mer bruk av ferdigpakket medisin (multidose) for å sikre god kvalitet på legemiddelbehandling. Myndighetene skal ta et større ansvar for å samle inn, systematisere og formidle erfaringene fra lokale tiltak.

Klare kjøreregler

Myndighetene tar grep for å styrke tilliten til at legenes forskrivning ikke er påvirket på en utilbørlig måte av næringsinteresser. En ny forskrift om samhandlingen mellom helsepersonell og legemiddelindustri sendes snart på høring. Tilsynet med legemiddelreklame skal intensiveres. Det foreslås å legge til rette for studier hvor nye legemidler sammenlignes med eksisterende legemidler for samme lidelse. Dette nybrottsarbeidet er viktig for at pasientene skal få riktig behandling og for å sikre en best mulig ressursutnyttelse på legemiddelområdet.

Bedre tilgjengelighet

Apotektilgjengeligheten i distriktene skal opprettholdes. Dagens driftsstøtteordning videreføres. Det kan også være aktuelt å gjøre endringer i apotekloven for å sikre apotekdrift i distriktene. Det foreslås at pasienter skal kunne få tilsendt legemidler fra apotek i hele landet, ikke bare fra sitt lokale apotek som i dag.

Oppdatert refusjonssystem

Modernisering av refusjonssystemet vil ha høy prioritet i årene som kommer.

  1. Det skal knyttes oppdaterte vilkår for refusjon til hvert enkelt legemiddel. Vilkårene skal tydelig angi hva som må være oppfylt for at legemidlet kan skrives på blå resept
  2. Leger og pasienter skal effektivt gis informasjon om vilkårene.
  3. Det skal kontrolleres at vilkårene etterleves i praksis. Rikstrygdeverket intensiverer derfor undersøkelsene av om legenes journalopplysninger stemmer overens med opplysningene som gis på blå resepter.

Spørsmål om opptak av dyre legemidler på blåreseptordningen bør fortsatt underlegges en politisk behandling. Utgifter til dyre legemidler må vurderes i sammenheng med andre utgifter til helsetilbud, og det gjøres best i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet. Enkelte legemidler som i dag gis etter individuell søknad, foreslås etappevis overført til forhåndsgodkjent blåresept for å lette trykket på ordningen med individuell refusjon.

De mest kostnadseffektive legemidlene foreslås som førstevalg ved behandling, når det er grunn til å forvente at behandlingsresultatet blir det samme som ved bruk av dyrere legemidler. Dette kan gjøre samfunnets ressursbruk mer effektiv, uten at tilbudet til pasientene påvirkes. Legene vil kunne gjøre unntak dersom medisinske grunner taler for det.

Kontaktperson: Avdelingsdirektør Audun Hågå, 22 24 85 48