Historisk arkiv

Forsiktighet med bruk av straff

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Straffelovkommisjonen foreslår å avkriminalisere tigging, blasfemi og bruk av narkotika i sin innstilling som ble overlevert justisministeren på mandag. - Avkriminalisering av bruk av narkotika er helt uaktuelt for denne regjeringen, sier justisminister Odd Einar Dørum. Les utredningen (4.3.2002)

Pressemelding

Nr.: 25 - 2002
Dato: 4.3.2002
Kontaktperson: Straffelovkommisjonens leder Einar Høgetveit,
tlf 23 29 10 00
eller informasjonsrådgiver Espen Strai, tlf. 22 24 51 41

Staffelovkommisjonen:
Forsiktighet med bruk av straff

Straffelovkommisjonen foreslår å avkriminalisere tigging, blasfemi og bruk av narkotika i sin innstilling som ble overlevert justisministeren på mandag.
- Avkriminalisering av bruk av narkotika er helt uaktuelt for denne regjeringen, sier justisminister Odd Einar Dørum.

- Straffelovkommisjonens innstilling er et viktig skritt i retning av en ny straffelov, sier Odd Einar Dørum.

- Vi har registrert at et flertall på tre av fem i kommisjonen går inn for å avkriminalisere bruk av narkotika. Denne regjeringen vil motvirke enhver legalisering av narkotika. Dette er også presisert i Sem-erklæringen, sier justisministeren.

- Innstillingen vil nå bli sendt på høring. Etter høringen vil departementet gå i gang med å utarbeide forslag til ny straffelov, sier Dørum

- Vår oppgave har vært å utarbeide forslag til ny straffelov. Vi foreslår betydelige moderniseringer og forenklinger i forhold til straffeloven av 1902, sier Straffekommisjonens leder ØKOKRIM-sjef Einar Høgetveit. Vi har foretatt mer prinsipielle drøftelser av en rekke spørsmål, særlig knyttet til kriminalisering, skyldkrav, strafferammer og plassering av straffebud.

Straff bare ved skadelige handlinger

Straffelovkommisjonen mener straff bare bør brukes mot handlinger som kan ha skadevirkninger. Spørsmålet om strafflegging bør blant annet avhenge av hvor stor risiko handlingen normalt vil innebære, og hva slags skade det dreier seg om. På denne bakgrunn foreslås det blant annet å avkriminalisere blasfemi og tigging. Kommisjonen har også vurdert hvor langt man bør gå i å strafflegge handlinger som bare er skadelige for lovbryteren selv, eller for noen som har samtykket i handlingen. Et flertall foreslår å avkriminalisere bruk av narkotika. Et annet flertall vil beholde straffeansvaret for såkalt "aktiv dødshjelp".

Handlinger som ikke har påviselige skadevirkninger bør, etter kommisjonens oppfatning, ikke være straffbare. Straffelovkommisjonen foreslår derfor å gå tilbake til den tidligere promillegrensen på 0,5. Det er ikke påvist at bilkjøring med promille på mellom 0,2 og 0,5 er mer risikofylt enn annen kjøring.

Kommisjonen fremhever at alternative sanksjoner – for eksempel erstatning, oppreisning eller tap av bevilling – ofte kan være tilstrekkelige reaksjoner overfor lovbrudd.

Bare forsettlige handlinger

Straffelovkommisjonen er av den oppfatning at straffebestemmelsene som den klare hovedregel bare bør ramme forsettlige handlinger. Velger man å strafflegge uaktsomme handlinger, bør det som utgangspunkt kreves grov uaktsomhet.

Aldersgrense

Et flertall i kommisjonen foreslår at personer under 18 år ikke skal kunne dømmes til lengre fengselsstraff enn 8 år, og at personer under 16 år ikke skal kunne varetektsfengsles.

Nytt kapittel

Det foreslås å innføre bestemmelser om krigsforbrytelse, folkemord og forbrytelse mot menneskeheten i et eget kapittel i straffeloven.

Lavere strafferammer

Straffelovkommisjonen går i mange tilfeller inn for å senke den øvre grensen for hvor streng straff som kan idømmes. I all hovedsak er forslagene begrunnet med at de nåværende strafferammene ofte er vesentlig høyere enn hva en domstol kan tenkes å idømme i dag. Det er derfor ikke meningen at straffenivået skal senkes, men at strafferammene skal utgjøre realistiske grenser for domstolenes myndighet. Når det gjelder kommisjonens forslag til reduksjon av strafferammene for narkotikaovertredelser, vil imidlertid disse forslagene også få betydning for straffutmålingspraksis.

Opphevelse av minstestraffer

Kommisjonen går videre inn for at de fleste minstestraffene oppheves. De fleste straffebudene som har minstestraff i dag, rammer alvorlige handlinger hvor straffutmålingen uansett bør være streng. Men i unntakstilfeller kan det være lite rimelig å idømme så streng straff som loven fastsetter som et minimum. Dette kan for eksempel gjelde i tilfeller hvor en medvirker bare har hatt perifer tilknytning til lovbruddet. Blant annet foreslås det å oppheve minstestraffene for høyforræderi, kapring, grov narkotikaforbrytelse, frihetsberøvelse, voldtekt til samleie, mordbrann og pengefalsk. Et flertall i kommisjonen går inn for å beholde minstestraffene for drap og grov seksuell omgang med barn under 14 år.