Historisk arkiv

Raskere straffesaksbehandling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Justisminister Odd Einar Dørum foreslår lovendring for å sikre hurtigere straffesaksbehandling. Forslaget skal også gi mer betryggende regler for varetekt i isolasjon. – En mer effektiv straffesaksgang vil både styrke straffens forebyggende effekt og tilliten til rettssystemet, uttaler justisminister Odd Einar Dørum. Lovforslaget ble fremmet i statsråd fredag . (19.4.2002) Les Ot.prp. nr 66 (2001-2002) Om lov om endringer i straffeprosessloven mv. (hurtigere straffesaksbehandling i isolasjon mv.)

Pressemelding

Nr.: 48 - 2002
Dato: 19.4.2002
Kontaktperson: Avdelingsdirektør Toril M. Øie, tel: 22 24 53 84

Raskere straffesaksbehandling og strengere vilkår for bruk av isolasjon

Justisminister Odd Einar Dørum foreslår lovendring for å sikre hurtigere straffesaksbehandling. Forslaget skal også gi mer betryggende regler for varetekt i isolasjon. – En mer effektiv straffesaksgang vil både styrke straffens forebyggende effekt og tilliten til rettssystemet, uttaler justisminister Odd Einar Dørum. Lovforslaget ble fremmet i statsråd fredag.

Justisministeren foreslår flere nye lovtiltak som totalt sett vil kutte ned på behandlings-tiden for straffesaker, slik at det vil gå kortere tid fra kriminell handling er begått til domfelt får begynt soning. Han foreslår også strengere regler for bruk av isolasjon.

– Varetekt i isolasjon er spesielt belastende. Internasjonale kontrollorganer har kritisert varetektspraksis i Norge, særlig varetektstidens lengde og bruken av isolasjon. Vi foreslår derfor at både fullstendig og delvis isolasjon skal besluttes uttrykkelig av retten, understreker statsråd Dørum. Slik gjøres det ikke i dag.

– Vilkårene for fullstendig isolasjon skal være strenge. Dessuten vil vi innføre frister for hvor lenge en person skal kunne holdes isolert uten ny prøving av retten, og frister for hvor lenge isolasjon totalt sett kan vare. De som holdes i fullstendig isolasjon, skal få særskilt fradrag i straffen hvis de senere blir domfelt, forteller Dørum.

Lovforslaget innebærer også at fristen for å holde personer pågrepet forlenges fra 1 til 3 døgn. Formålet er å korte ned den samlede tiden en siktet er frihetsberøvet. Når politiet får bedre tid til å etterforske, vil det i en del saker ikke være behov for varetekts-fengsling eller fengslingsperioden kan bli kortere enn den ellers ville ha blitt. Den mistenkte blir f.eks. sjekket ut av saken eller viktige bevis blir sikret.

Tiden i politiarrest skal ikke øke i forhold til dagens ordning. Det kan bety overføring fra politiarrest til fengselsinstitusjon før fremstilling forhørsretten.

– Bare helt unntaksvis skal lengstefristen på 3 døgn brukes. Denne fristen skal være absolutt. Uansett om det er lørdag, søndag eller annen helligdag skal en person ikke kunne holdes pågrepet mer enn 3 døgn. En tilsvarende ordning finnes i Sverige og har fungert bra der. Og det er en klar forutsetning at bruken av politiarrest ikke øker. Vi foreslår derfor egen hjemmel for å gi forskrift om bruk av politiarrest, sier justisministeren.

– Samtidig vil vi utvide retten til offentlig forsvarer. Vi legger opp til at det skal være fengslingsvakt på lørdager over hele landet, ikke bare i de store byene slik det er i dag. Lovendringen skal også etterkontrolleres. Det starter etter 1 år og avsluttes etter 2 år, understreker Dørum.

Følgende tiltak inngår også i lovforslaget:

  • Når siktede er under 18 år skal det ikke gå mer enn 6 uker fra saken kommer til tingretten til rettssaken starter. Dette gjelder også for siktede som er varetekts-fengslet.
  • Utvidet adgang til bevisavskjæring for å hindre at bevisførselen blir for vidløftig. Dette bidrar til å gjøre saksgangen mer effektiv.
  • Mistenkte og vitner skal få plikt til å møte for politiet for å avklare om de er villig til å avgi forklaring. Men forklaringsplikten utvides ikke.
  • Det frie forsvarervalg vil defineres som retten til å velge mellom de forsvarere som kan ta saken innen rimelig tid. I dag kan man oppnevne en annen forsvarer enn den siktede ønsker hvis det fører til vesentlig forsinkelse av saken. For å bidra til hurtigere straffesaksbehandling bør annen forsvarer kunne oppnevnes hvis dette vil føre til forsinkelse av betydning, slik at sakene kommer raskere opp for retten.
  • Strafferammen for naskeri økes til bøter eller fengsel i 6 måneder eller begge deler. Endringen medfører at privates adgang til å pågripe butikknaskere utvides. Naskeri er et så utbredt problem at justisministeren mener dette er nødvendig og forsvarlig.

Les Ot.prp. nr 66 (2001-2002) Om lov om endringer i straffeprosessloven mv. (hurtigere straffesaksbehandling i isolasjon mv.)

Definisjoner:

Pågrepet: Person som er arrestert og har status som mistenkt i en sak. Det er politiet som beslutter pågripelse. For å beholde den pågrepne må vedkommende fremstilles for forhørsretten snarest mulig og så vidt mulig dagen etter pågripelsen.

Varetektsfengslet: Person som er fengslet fordi vedkommende er under etterforskning. Mistenkte må fremstilles for forhørsretten for å bli varetektsfengslet, og skal overføres til varetektscelle i fengsel senest 24 timer etter forhørsretten har besluttet varetekt.

Politiarrest: Navnet på en type celle politistasjoner har.

VEDLEGG