Historisk arkiv

Regjeringen foreslår at ansvaret for tinglysing overføres fra domstolene til statens kartverk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Det bør bli lettere for publikum å finne frem i opplysninger om eiendomsforhold, mener regjeringen. Derfor har den i dagens statsråd foreslått at Statens kartverk ved fylkeskartkontorene skal ha ansvaret for all tinglysning i fast eiendom. I dag er ansvaret for tinglysning hos domstolene. (15.3.2002)

Pressemelding

Nr.: 34 - 2002
Dato: 15.3.2002
Kontaktperson: Underdirektør Tove Merete Voldbæk, tlf. 22 24 54 63

Regjeringen foreslår at ansvaret for tinglysning overføres fra domstolene til statens kartverk

Det bør bli lettere for publikum å finne frem i opplysninger om eiendomsforhold, mener regjeringen. Derfor har den i dagens statsråd foreslått at Statens kartverk ved fylkeskartkontorene skal ha ansvaret for all tinglysning i fast eiendom. I dag er ansvaret for tinglysning hos domstolene.

Stortingsmeldingen Fremtidig organisering av tinglysing i fast eiendom tar utgangspunkt i at det offentlige sitter på betydelig informasjon om landets eiendommer. I dag ivaretar det offentlige disse opplysningene ved at tingrettene har ansvaret for selve tinglysingen mens kommunene og fylkeskartkontorene tar seg av øvrige opplysninger om eiendommer.

- Dette er uoversiktlig for brukerne som dermed må kontakte flere steder for å få et fullstendig bilde, mener justisminister Odd Einar Dørum. - Det er et økende behov for å få informasjon om tinglysning sammen med annen eiendomsinformasjon, sier Dørum.

Eksempler på nyttig informasjon for folk kan være opplysninger om eierskap og heftelser (pantobligasjoner, veirett, borett, leierett osv.), eiendomsgrenser, bebyggelse, offentlige pålegg som fredning og brannsikkerhetstiltak, kart over eiendommen og naboeiendommer, og ulike offentlige planer som berører eiendommen.

- Reformen vil gjøre det enklere å få slik informasjon. Tjenesten blir bedre og mer effektiv ved å samle denne informasjonen på ett sted i hvert fylke, mener justisministeren.

I offentlig forvaltning legges det nå til rette for elektronisk kommunikasjon med brukerne. Banker, eiendomsmeglere og andre profesjonelle brukere står for det store flertall av tinglysingene. Disse gjør utstrakt bruk av egne datasystemer hvor mye informasjon allerede er lagret. Også innen tinglysing vil derfor elektronisk kommunikasjon innebære vesentlige besparelser for både brukere og det offentlige.

Regjeringens forslag vil medføre at det opprettholdes et robust fagmiljø. Overføring av tinglysingen er dessuten et omfattende prosjekt som er beregnet å gå over tre år. En stor del av det personalet som i dag arbeider med tinglysing i domstolene, kan gis tilbud om arbeid ved fylkeskartkontorene.

Veiledning om tinglysning gis i dag ved 87 domstoler. - Jeg ønsker at brukerne skal kunne få hjelp på sitt bosted, sier Dørum. - Derfor vil kommunene i større grad bli trukket inn. De ansatte har allerede kunnskap innen eiendomsfeltet som er et godt grunnlag for videre opplæring. De vil få mulighet til oppslag i fylkeskartkontorets databaser og dermed kunne gi brukerne viktig informasjon. Vanskelige spørsmål kan overlates til fylkeskartkontorene.

Tinglysing er viktig både for omsetning av fast eiendom og for kredittmarkedet. Det er derfor viktig at arbeidet er à jour hver dag. Sårbarheten ved de minste domstolene blir spesielt synlig dersom disse fortsatt skal ha ansvaret for dette fagfeltet. Ved at oppgaven overføres, reduseres også sårbarheten. Antall domstoler vil derfor ikke bli redusert som følge av at tinglysingen overføres til en annen virksomhet.

- Det er en viktig premiss for reformen, sier Dørum.

Forslaget er ikke første steg i en prosess som resulterer i sentralisering av tinglysingen. Tvert imot kan kontakten mellom kommunene og fylkeskartkontorene innebære en desentralisering ved at kommunenes ansvar utvides fra ren veiledning til saksbehandling. En overføring av tinglysingen fra tingrettene til fylkeskartkontorene gir derved stor fleksibilitet i et perspektiv på noen tiår fremover.