Historisk arkiv

Samfunnssikkerhet - Veien til et mindre sårbart samfunn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Pressemelding

Nr.: 41 - 2002
Dato: 5.4.2002

Samfunnssikkerhet –
Veien til et mindre sårbart samfunn

– Terrorangrepene på USA 11. september i fjor viste verdenssamfunnet at vi må være forberedt på at det utenkelige kan skje. Regjeringen vil styrke samordningen, ansvarslinjene og kommunenes rolle i beredskapsarbeidet. Det sa justisminister Odd Einar Dørum da Regjeringen i dag la frem stortingsmeldingen om Samfunnssikkerhet – Veien til et mindre sårbart samfunn.

Regjeringen legger samtidig frem en vurdering av trusselbildet og foreslår en tilleggsbevilgning på 106,5 millioner kroner til styrking av sivil beredskap og politiets beredskap.

– Arbeidet med samfunnssikkerhet må være gjennomgripende i hele samfunnet og vi må alltid være i forkant. Hele samfunnet og enkeltindividet skal sammen bidra til trygghet for liv, helse, miljø og materielle verdier. De senere års systematiske arbeid og målrettede tiltak for å redusere sårbarheten i flere sektorer har gitt Norge en god beredskap, men det er også behov for forbedringer, fremhevet Dørum.

I sin forrige periode som justisminister fikk Dørum oppnevnt Sårbarhetsutvalget med oppdrag å utrede samfunnets sårbarhet. Utvalget anbefalte en rekke tiltak for å styrke samfunnets sikkerhet. Innstillingen inngår som et sentralt premiss for denne meldingen.

– Utvalget ble nedsatt og avga rapport i en tid med gunstig sikkerhetspolitisk atmosfære. Det er viktig at vi bevarer kontinuiteten i samfunnssikkerhetsarbeidet også i tider hvor det ikke foreligger konkrete trusler mot samfunnet, sa Dørum.

Etter terrorangrepene på USA ble nasjonale beredskapstiltak gjennomgått og styrket. Justisdepartementet har nå bedt samtlige departementer, Direktoratet for sivilt beredskap, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste om å foreta en kritisk vurdering av ressursbehovet i 2002. Regjeringen fremmer en proposisjon parallelt med meldingen om Samfunnssikkerhet. Proposisjonen omhandler forslag til styrking av den sivile beredskap på totalt 106,5 millioner. Det økte ressursbehovet har bygget seg opp over tid, og omfatter i hovedsak investeringsbevilgninger.

Beredskapsarbeidet skal styrkes på sentralt, regionalt og kommunalt nivå. På bakgrunn av Sårbarhetsutvalgets anbefalinger gis det en oversikt over vurderinger og tiltak på en rekke sektorer.

Regjeringen vil

 • Etablere et nytt direktorat for beredskap og samfunnssikkerhet
 • Opprette et permanent sekretariat for de hemmelige tjenestene – Politiets sikkerhetstjeneste, Forsvarets Overkommando/Etterretningsstaben og Forsvarets Overkommando/Sikkerhetsstaben – i samarbeid med JD, UD og FD
 • Møte utfordringer innen IKT-sektoren ved å utarbeide en nasjonal strategi for informasjonssikkerhet, Senter for informasjonssikring er under etablering og "Varslingssystem for digital infrastruktur" (VDI) forsøksprosjektet er etablert
 • Styrke beredskapen innen kraftforsyningen
 • Bedre transportsikkerhet og beredskap i sammenheng med den store gjennomgangen av statlige tilsyn
 • Videreføre sikkerhetsarbeidet innen næring og skipsfart
 • Bygge videre på eksisterende lovregulering og tilsynsregime for petroleumsvirksomheten for å ivareta det forebyggende sikkerhets- og beredskapsarbeidet
 • Videreføre gjennomgåelse og oppdatering av beredskapen innen viktige samfunnssektorer som helse, trygd, finans, smittevern, mattrygghet, vannforsyning og atomtrusselen
 • Vurdere ytterligere tiltak i beredskapen i forhold til masseødeleggelsesmidler, som ble skjerpet etter terrorangrepene 11. september
 • Vurdere planleggingen for eventuell masseankomst av asylsøkere og flyktninger
 • Styrke informasjonsberedskapen
 • Følge opp handlingsplanen for økt kystberedskap
 • Bedre koordinering av samfunnets beredskap i forhold til naturskader
 • Verne den materielle kulturarv i krisetider
 • Styrke kampen mot organisert kriminalitet

Andre pressemeldinger om Samfunnssikkerhet:

 1. Justisdepartementet får utvidet ansvar for samfunnets sivile sikkerhet
 2. Nytt direktorat for beredskap og samfunnssikkerhet
 3. Styrket lokal beredskap
 4. Mer slagkraftig sivilforsvar

Se også pressemelding som omtaler stortingsproposisjon nr. 54 om tilleggsbevilgning til kampen mot terror og brev om vurdering av trusselbildet.

Se stortingsmelding 17 om samfunnssikkerhet

Kontaktperson:

Ekspedisjonssjef Karen Alette Melander, tlf. 22 24 54 28
eller informasjonsrådgiver Espen Strai, tlf. 22 24 51 41