Historisk arkiv

Domstolene overtar førerkortinndragning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Fra årsskiftet er det domstolene og ikke lenger politiet som treffer vedtak om inndragning av førerkort. Regjeringen har i dag vedtatt nye forskrifter om tap av retten til blant annet å føre motorvogn.(19.12)

Pressemelding

Nr.: 98 - 2003
Dato: 19.12.2003

Fra nyttår overtar domstolene førerkortinndragning

Regjeringen har i dag vedtatt nye forskrifter om tap av retten til blant annet å føre motorvogn. De nye reglene innebærer at det er domstolene og ikke lenger politiet som treffer vedtak om inndragning av førerkort.

Sommeren 2003 ble det foretatt endringer i blant annet vegtrafikkloven, som fastslår at det er domstolene som skal fastsette tap av førerretten som følge av en straffbar handling. Straffen og tapet av førerretten skal fastsettes i samme dom. Politiet skal imidlertid fortsatt ha myndighet til å fastsette tap av førerretten, dersom den straffbare handlingen avgjøres ved forelegg.

Før ikrafttredelse av loven har det vært nødvendig å gi forskrifter om tap av førerretten, og det har vært en forutsetning for reformen å videreføre dagens praksis om hvor lenge retten til å føre motorvogn skal være tapt. Inndragning av førerkort og utmåling av inndragningstidens lengde, har basert seg på en lang praksis i politiet og på en egen håndhevingsinstruks som er gitt til politiet. Av hensyn til trafikksikkerheten har det vært sentralt for departementet å sikre at dagens praksis videreføres selv om det er domstolene og ikke politiet som skal avgjøre om førerretten skal tapes. Dette sikres ved at de viktigste utmålingsreglene nedfelles direkte i loven, mens de mer detaljpregede utmålingsbestemmelser i håndhevingsinstruksen videreføres i egen forskrift. Politidirektoratets forslag om hjemmel til tap av førerrett for straffbare handlinger uten klar sammenheng med bruk av motorvogn, er ikke blitt fulgt opp i forskriften.

De nye reglene omhandler også sperrefrist for å gi førerrett, forbud mot å føre førerkortfri motorvogn, tap av retten til å føre motorvogn ved persontransport mot vederlag (kjøreseddel), tap av mopedførerbevis og krav om ny førerprøve.

Lovendringene og forskriftene trer i kraft 1. januar 2004 med virkning for saker som bringes inn for tingretten etter denne datoen for pådømmelse, og for saker som avgjøres ved forelegg som utstedes etter 1. januar 2004.