Historisk arkiv

EUs patentdirektiv innført i norsk lov

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

- Patentering av planter og dyr reiser vanskelige etiske problemstillinger. Regjeringen foreslo en rekke tiltak for å ivareta etiske hensyn. Jeg er tilfreds med at Stortinget sluttet seg til disse, sier statsråd Dørum.(19.12)

Pressemelding

Nr.: 99 - 2003
Dato: 19.12.2003

EUs patentdirektiv innført i norsk lov

Stortinget har tilpasset patentloven til EUs patentdirektiv. Dette betyr at det blir mulig å få patent på oppfinnelser som gjelder planter eller dyr. Stortingets lovvedtak omfatter også tiltak som skal avbøte eventuelle uheldige virkninger av patentdirektivet. Lovendringene ble behandlet i statsråd i dag.

Lovendringene skal etter planen tre i kraft i løpet av første kvartal 2004.

- Patentdirektivet har vært en vanskelig sak for regjeringen, sier justisminister Odd Einar Dørum. - Det er viktig å gi bedriftene på bioteknologiområdet gode konkurransevilkår, men patentering av planter og dyr reiser vanskelige etiske problemstillinger. Regjeringen foreslo en rekke tiltak for å ivareta etiske hensyn. Jeg er tilfreds med at Stortinget sluttet seg til disse, sier Dørum.

I Norge gis det i dag patent på oppfinnelser som gjelder gener, celler og mikroorganismer. Lovendringene gjør det mulig å få patent også på oppfinnelser som gjelder planter eller dyr. Oppfinnelsen må være ny. Det gis ikke patent på rene oppdagelser. Det gis heller ikke patent på oppfinnelser som strider mot grunnleggende etiske prinsipper i det norske samfunn.

Lovvedtaket omfatter tiltak som skal ivareta hensynet til bl.a. etikk, utviklingsland og miljø. Patenteringsadgangen skal praktiseres restriktivt. Dette vil motvirke at det blir for enkelt å få patent, og at patentbeskyttelsen strekkes for langt.

Patentsøkeren skal oppgi hvor det biologiske materialet til oppfinnelsen er hentet fra, slik at opprinnelseslandet eventuelt kan kreve vederlag. Det blir dessuten enklere å gripe inn mot misbruk av patenter, f.eks. hvis prisen presses urimelig høyt.