Historisk arkiv

Bevisopptak utenfor rettssak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

- Det er et rettssikkerhetsproblem at parter som varsles om bevisopptak, vil kunne ødelegge bevisene eller tilpasse seg på andre måter, uttaler justisminister Odd Einar Dørum.(06.02)

Pressemelding

Nr.: 12 - 2004
Dato: 06.02.04.

Kontaktperson: Lovrådgiver Ingeborg Holtskog Olebakken, 22 24 56 92

Bevisopptak utenfor rettssak

Justisminister Odd Einar Dørum foreslår nye regler om bevisopptak før sivil sak reises. Retten får utvidet adgang til å sikre beviser uten at motparten varsles. Det må foreligge mistanke om at varsel til motparten kan hindre at beviset sikres.

- Det er et rettssikkerhetsproblem at parter som varsles om bevisopptak, vil kunne ødelegge bevisene eller tilpasse seg på andre måter, uttaler justisminister Odd Einar Dørum.

For saker om inngrep i immaterielle rettigheter (opphavsrett, patenter, varemerker m.v.) vil forslaget føre til at Norge tilfredstiller kravene i TRIPS-avtalen (avtalen om handelsrelaterte sider ved immaterielle rettigheter). TRIPS-avtalen er en del av WTO‑avtalen om opprettelse av Verdens Handelsorganisasjon. Det er ikke bare ved krenkelse av immaterielle rettigheter at et varsel om bevisopptak kan medføre tap av beviser. Regjeringen foreslår derfor en generell ordning og ikke en ordning som er begrenset til immaterielle rettigheter.

Ot.prp. nr. 33 (2003-04) om lov om endringer i tvistemålsloven (bevisopptak utenfor rettsak)

JDfakta:

Straffesaker er alle saker der påtalemyndigheten reiser sak med sikte på å ilegge straff, f. eks. bøter eller fengsel.

Sivile saker er saker som dreier seg om annet enn straff, f.eks. erstatning, barnefordeling, nabotvister. Politi og påtalemyndighet er ikke med i saken.