Historisk arkiv

Kan få opplysningsplikt til politiet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Ansatte i banker og finansinstitusjoner kan få plikt til å gi opplysninger til politiet - Forslaget om å oppheve taushetsplikten overfor politiet vil frigjøre ressurser og gjøre etterforskningen mer effektiv, sier justisministeren.(02.04)

Pressemelding

Nr.: 31-2003
Dato: 02.04.04

Ansatte i finansinstitusjoner kan få opplysningsplikt

Ansatte i banker og andre finansinstitusjoner kan få plikt til å gi opplysninger til politiet. - Forslaget om å oppheve taushetsplikten overfor politiet vil frigjøre ressurser og gjøre etterforskningen mer effektiv, sier justisminister Odd Einar Dørum. I dag trenger politiet et rettslig pålegg for å få forklaringer og samle bevis.

Personer som utfører arbeid for banker og andre finansinstitusjoner har i dag taushetsplikt om forhold de får kjennskap til gjennom sitt arbeid. Taushetsplikten gjelder overfor politiet, men ikke overfor retten. Det betyr at politiet er avhengig av rettens bistand for å innhente opplysninger fra vitner med taushetsplikt etter forretningsbankloven, sparebankloven, forsikringsvirksomhetsloven, verdipapirregisterloven, finansieringsvirksomhetsloven eller verdipapirhandelloven.

Dagens ordning innebærer at forklaring bare kan avgis i rettslige avhør og at utlevering av bevis kan bare skje etter pålegg fra retten. Dette er relativt arbeidskrevende.

Departementet foreslår derfor at det innføres en plikt for ansatte i banker og andre finansinstitusjoner til å gi politiet opplysninger. Plikten skal gjelde i straffesaker og i andre saker hvor sterke allmenne hensyn tilsier at opplysninger gis (denne regelen tar særlig sikte på forsvinningssakene).

Lovforslaget ble lagt frem i linkdoc012001-050091#docodelstingsproposisjon nr. 59 (2003-2004) .