Historisk arkiv

Nye regler om helsesjekk ved politiarrest

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Regjeringen foreslår endringer i politiloven som skal sikre at personer som settes i politiets arr-ester får nødvendig lege- og helsetilsyn. (02.04)

Pressemelding

Nr.: 33-2004
Dato: 02.04.04

Nye regler om helsesjekk ved politiarrest

Regjeringen foreslår endringer i politiloven som skal sikre at personer som settes i politiets arrester får nødvendig lege- og helsetilsyn.

- Vi har de siste årene vært opptatt av bruken av politiarrest, spesielt med hensyn til lege- og helsetilsyn for dem som innbringes. Dette har sin bakgrunn i tragiske dødsfall i arrestene og kritikken fra Torturovervåkingskomiteen og fra Sivilombudsmannen, sier justisminister Odd Einar Dørum. Stortinget har bedt Regjeringen om å fremme forslag til nødvendige endringer i politiloven § 9, som sikrer at nødvendig helsepersonell involveres når det anses for nødvendig.

Forslaget tilsier at det skal gå klarere frem enn i dag at politiet har plikt til å sikre helsetilsyn. Hvis den innbrakte på grunn av beruselse ikke kan ta vare på seg selv eller gjøre rede for seg, skal politiet straks vurdere å overføre vedkommende umiddelbart til sykehus, legevakt eller avrusingsstasjon. Dersom overføring ikke skjer, skal personen ha legetilsyn ved innsettelsen i arresten. Skulle det være grunn til å tro at den innbrakte har hodeskade, indre skade eller betydelig skade, eller helsetilstanden er slik at helse-tilsyn anses nødvendig, skal politiet straks tilkalle lege eller annet helsepersonell.

I påvente av overføring til sykehus eller gjennomføring av lege- eller helsetilsyn, skal den innbrakte nå ha skjerpet tilsyn av politiet. Dette innebærer kontinuerlig overvåking av den innbrakte.

I tillegg til endringen om lege- og helsetilsyn ved politiarrest, innebærer forslaget enkelte presiseringer og suppleringer i bestemmelser om tilsetting i Politidirektoratet og i politiets særorganer, samt om tildeling av politimyndighet. Forslaget innebærer også at bestemmelser om Politihøgskolens organisasjon, oppgaver, opptak og utvisning nå skal fastsettes i politiloven, og at reglene i loven om refusjon av utgifter til særlig politioppsyn presiseres.

Ot.prp. nr. 61 (2003-2004) Om lov om endringer i politiloven (vurdering av helsetilstanden ved innsetting i arrest, politimyndighet, Politihøgskolen mv.)