Historisk arkiv

Økt sikkerhet til sjøs

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

- En fast promillegrense på 0,2 gjør grensen på sjøen like streng som på veien og i luften. Det er viktig å sikre seg bedre mot ulykkessituasjoner til sjøs, sier justisministeren. (02.04)

Pressemelding

Nr.: 32-2003
Dato: 02.04.04

Dørum foreslår å øke sikkerheten til sjøs

Justisdepartementet foreslår fast promillegrense for større skip. - En fast promillegrense på 0,2 gjør grensen på sjøen like streng som på veien og i luften. Det er viktig å sikre seg bedre mot ulykkessituasjoner til sjøs. Vi foreslår derfor også forbud mot å nyte alkohol i tjenestetiden og inntil åtte timer før tjenesten begynner, sier justisminister Odd Einar Dørum.

For større skip foreslår departementet en fast promillegrense på 0,2 promille. Forbudet omfatter alle skip som er 15 meter lange eller mer. Forbudet skal gjelde for skipsfører, los samt andre som utøver tjeneste av vesenlig betydning for sikkerheten til sjøs, som for eksempel førstemaskinister og styrmenn.

Promillebestemmelsen suppleres av en utvidet regel om avholdsplikt. Forbudet mot å nyte alkohol i tjenestetiden skal nå gjelde om bord på alle større skip i næring. Det skal også gjelde for småbåter som brukes til passasjertransport i næring. Forbudet mot å nyte alkohol gjelder både mens tjenesten utføres og åtte timer før tjenesten begynner, og skal gjelde for de samme personene som promilleregelen.

Kystvakten skal kunne håndheve både promillebestemmelsen og avholdsplikten.

Lovforslaget ble lagt frem i statsråd fredag i odelstingsproposisjon nr. 59 (2003-2004) .