Historisk arkiv

Styrket sivilt-militært samarbeid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

- Regjeringen vil forsterke samarbeidet mellom sivil- og militær sektor, sier justisministeren. Politiet er hovedansvarlig for å forebygge, bekjempe og etterforske terrorhandlinger. Politiet kan be forsvaret om bistand. (14.05)

Pressemelding

Nr.: 45 - 2004
Dato: 14.05.2004

Styrket sivilt-militært samarbeid

- Styrket samfunnssikkerhetsarbeid og organisatoriske endringer har gjort beredskapen mer helhetlig, sier justisminister Odd Einar Dørum. - For å stå enda sterkere i tiden fremover vil Regjeringen forsterke samarbeidet mellom sivil sektor og militær sektor. Bakgrunnen er endringer i risiko- og terrorsituasjonen. En ny Stortingsmelding ”Samfunnssikkerhet og sivilt-militært samarbeid” er offentlig etter statsråd fredag 14.mai.

Sentralt i dagens samfunnssikkerhetsarbeid er beskyttelse av sivilbefolkningen og viktige samfunnsinteresser. Regjeringen ønsker i perioden 2005 til 2008 å legge spesielt vekt på:

  • Forebyggende virksomhet, bl.a. helse, miljø og sikkerhetsarbeid.
  • Sikring av nød- og beredskapsetatenes evne til å håndtere større hendelser, bl.a. terrorisme og bruk av masseødeleggelsesmidler.
  • Målrettet og samordnet arbeide for å sikre samfunnets kritiske infrastruktur.
  • Økt samarbeid, herunder planverk og øvelser mellom sivile og militære myndigheter.
  • Styrking av etterretnings- og sikkerhetstjenestens evne til å analysere, varsle og forebygge ulike former for terror i Norge.
  • Helhetlig og samordnet krisehåndtering sentralt, regionalt og lokalt.

Samordning:

Regjeringen vektlegger klare kommandolinjer og ansvarsforhold i kriser. Det er derfor et viktig utgangspunkt at den organisasjonen som har ansvar for et saksområde til daglig også er best rustet til å håndtere aktuelle krisesituasjoner.

I den nye stortingsmelding nr. 39, og i den forrige Stortingsmelding nr. 17 om samfunnssikkerhet, blir Justisdepartementets samordningsrolle for den sivile sikkerheten, tydeliggjort og styrket. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ble etablert 1. september 2003 og støtter opp under samordningsrollen. Sivilforsvarets kretsstruktur er omorganisert og Sivilforsvarets forsterkningsressurser skal videreutvikles sammen med kommunale redningsressurser, og planlegge på tvers av samfunnssektorer - ikke minst ved store ulykker og ekstraordinære situasjoner. For å sikre helhetlig og koordinert informasjon om sikkerhet og beredskap, har direktoratet fått i oppgave å etablere en nettløsning som til daglig skal presentere beredskapsinformasjon og som også er tilpasset formidling av kriseinformasjon ved en aktuell krise. Videre er Nasjonal sikkerhetsmyndighet gitt en faglig ansvarslinje til Justisdepartementet i sivil sektor og det er etablert et permanent sekretariat for Koordinerings- og rådgivningsutvalget for etterretnings- og sikkerhetstjenestene.

Totalforsvar og styrket sivilt-miltært samarbeid:

Det nye totalforsvarskonseptet legger i større grad vekt på militær støtte til det sivile samfunn. Bakgrunnen er ønske om best mulig ressursbruk mellom Forsvaret og det sivile samfunn når det gjelder forebygging, beredskapsplanlegging og operative forhold. Politiet er hovedansvarlig for å forebygge, bekjempe og etterforske terrorhandlinger og har ressurser og trening for dette. Politiet kan be Forsvaret om bistand etter en egen instruks. Bistand til politiet fra Heimevernet vil særlig være aktuelt der det er behov for styrket vakthold rundt samfunnskritiske funksjoner og objekter over lengre tid. Det er viktig med gode øvelser for å sikre samarbeidet mellom sivile og militære myndigheter.

Internasjonalt samarbeid om sivil krisehåndtering:

Endringer i det internasjonal trusselbildet og globale sikkerhetsutfordringer skal møtes gjennom økt internasjonalt samarbeid, innen rammen av NATO og FN. Gjennom DSB har Norge internasjonale støtteteam som opereres av Sivilforsvaret og det er opprettet en styrkebrønn for bistand ved oppbygning av institusjoner i hele rettskjeden - personell kan bli sendt ut på enkeltoppdrag eller i team, i regi av blant annet FN, OSSE og EU.

Styrking av samfunnssikkerhetsarbeidet innen ulike sektorer:

I meldingen blir det redegjort blant annet for utviklingen innen områder som beredskap mot masseødeleggelsesmidler og informasjonssikkerhet. Sikkerhets- og beredskapsarbeidet innen enkelte sektorer som kraftforsyning, transport, havneberedskap, petroleumsvirksomheten, mattrygghet, drikkevannssikkerhet og næringsberedskap omtales.

St. meld. nr. 39 (2003-2004) Samfunnssikkerhet og sivilt-militært samarbeid.