Historisk arkiv

Treårig prøveordning med sprøyterom

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Justisministeren har foreslått en særlov slik at det blir mulig å gjennomføre en prøveordning med sprøyterom . –Mitt ønske er å gi tungt belastede heroinmisbrukere økt verdighet, sier han. (02.04)

Pressemelding

Nr.: 34 - 2004
Dato: 02.04.04

Prøveordning med sprøyterom

Justisminister Dørum foreslår en særlov for å kunne gjennomføre en treårig prøveordning med sprøyterom.- Mitt ønske er å gi de tungt belastede heroinmisbrukerne økt verdighet ved å ha en mulighet til å sette sprøyter avskjermet fra allmennheten. Samtidig kan vi bidra til å redusere overdoser og forebygge infeksjoner og smitte. Tiltaket kan også bidra til kontaktetablering mellom rusmiddelmisbrukerne og hjelpeapparatet, sier justisminister Odd Einar Dørum.

Ifølge forslaget skal tungt belastede heroinmisbrukere som har fylt 18 år, og som ikke har legemiddelassistert rehabiliteringstiltak (LAR,) straff-fritt kunne sette én brukerdose heroin i sprøyterom. Besittelsen og bruken av en brukerdose i sprøyteromslokalene skal fortsatt være ulovlig, men straffeforfølgning skal ikke iverksettes overfor brukeren. Enhver besittelse og bruk av narkotika utenfor sprøyteromslokalene og besittelse og bruk av mer enn én brukerdose i sprøyteromslokalene, er fortsatt straffbart. Politiet gis adgang til en viss kontroll med ordningen.

- Norge er, og skal fortsatt være, et foregangsland i kampen mot narkotika. Sprøyteromsordningen er et forsøk på å komme en svært utsatt gruppe i møte som uansett tilgang på sprøyterom eller ikke, må forventes å sette sprøyter, sier justisminister Odd Einar Dørum.

Lovforslaget gir Sosialdepartementet adgang til å gi bestemmelser om nærmere utforming av ordningen. Lovforslaget forutsetter at adgangen til sprøyterommet skal være regulert, men slik at alle som kvalifiserer, i prinsippet har adgang. Videre forutsetter lovforslaget at sprøyterommet blir bemannet med faglig kompetent leder. Sprøyterommet skal være samlokalisert med lavterskel helsetiltak som holder åpent i sprøyterommets åpningstid. På den måten vil brukerne sikres en forsvarlig og rask tilgang til helsehjelp og videre henvisning til andre deler av helsetjenesten.

Sprøyteromsordningen vil etter forslaget være en treårig prøveordning som skal evalueres innen utløpet av perioden. Evalueringen er ment å gi grunnlag for å vurdere om og i tilfelle hvordan sprøyteromsordningen bør gjøres permanent. Fylkesmannen skal ifølge forslaget føre tilsyn med ordningen i prøveperioden.

Sprøyteromsordningen skal utgjøre et supplement til andre tiltak for tungt belastede rusmiddelmisbrukere, og er en oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak om å foreslå lovendringer som legger til rette for forsøk med sprøyterom.

Kontaktperson: Rådgiver Anette Isachsen Kræmer, 22 24 52 57

Ot.prp. nr. 56 (2003-2004) Om midlertidig lov om prøveordning med lokaler for injeksjon av narkotika (sprøyteromsordning)