Historisk arkiv

Nye elektroniske pass og personvernet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Norske myndigheter begynner 3. oktober utstedelsen av det som kalles biometriske pass. Norge har i likhet med de fleste land i vår del av verden, de siste par år forberedt utstedelse av pass som skal inneholde biometrisk informasjon. Dette for å gjøre pass enklere og sikrere å bruke.

Nye elektroniske pass og personvernet

Norske myndigheter begynner 3. oktober utstedelsen av det som kalles biometriske pass. Norge har i likhet med de fleste land i vår del av verden, de siste par år forberedt utstedelse av pass som skal inneholde biometrisk informasjon. Dette for å gjøre pass enklere og sikrere å bruke. Slike pass skal blant annet oppfylle tekniske krav utformet av Den internasjonale sivile luftfartsorganisasjon (ICAO).

Prosessen har vært preget av et ønske fra amerikanske myndigheter om å få en løsning på plass så fort som mulig. Blant annet ved krav til at pass skal være utstyrt med et elektronisk lagret ansiktsfoto for fortsatt visumfri innreise til USA. Etter en EU/Schengen- forordningen som Norge er forpliktet til å følge, vil det i tillegg komme krav om tilsvarende lagring av fingeravtrykk.

Etter forhandlinger bl.a. med EU, vedtok USA i juni i år å utsette kravet om elektronisk lagring av ansiktsfoto i pass utstedt etter 26. oktober i år for fortsatt visumfri innreise. Bakgrunnen var at svært mange land ville få problemer med å komme i gang med slik produksjon innen fristen. Også USA har hatt tekniske problemer med oppstart.

Selv om enkelte land utsetter innføringen av nye pass på grunn av tekniske årsaker, mener norske myndigheter det er naturlig å fortsette det påbegynte arbeidet med å gjøre reisedokumentene sikrere. De nye passene er vanskeligere å forfalske og misbruke, blant annet reduseres mulighetene for identitetstyveri.

Personvern
I forbindelse med nyhetsoppslag i media er det skapt inntrykk av at de nye passene vil representere en trussel mot personvernet. Dette er ikke tilfelle, og Justisdepartementet kan i den forbindelse opplyse:

I juni i år vedtok Stortinget endringer i passloven som åpner for elektronisk lagring av ansiktsfoto i passet. Det er samtidig vedtatt regler om at ansiktsfoto opptatt digitalt for lagring i passet, ikke skal kunne lagres andre steder. Det er forutsatt at man skal komme tilbake til Stortinget med spørsmål om hjemmel for bruk av fingeravtrykk og eventuell lagring av biometriske data andre steder enn i selve passet.

Det er inngått kontrakt med det finske seddeltrykkeri Setec OY, om produksjon av passene. Passene skal produseres med de tekniske krav som er utformet av ICAO, bl.a. for å ivareta personvernet. Også svenske myndigheter begynner utstedelsen av de nye passene 3. oktober.

De nye e-passene inneholder ikke informasjon utover det som finnes i eksisterende pass. Det nye er at ansiktsfoto, sammen med persondata som i dag finnes visuelt i passet, også blir lagret elektronisk i selve passet. Den elektroniske informasjonen er skjermet mot uautorisert ”hemmelig” avlesing i samsvar med Den internasjonale sivile luftfartsorganisasjons krav.

Publisert: 27.09.05