Historisk arkiv

Nye regler mot pyramidespill legges frem for Stortinget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Regjeringen legger frem nytt lovforslag mot pyramidespill. ‑ Formålet med lovendringen er å forby pyramidespill og dermed trekke en klarere grense mellom lovlig og ulovlig pyramidelignende omsetningsformer, sier statsråd Valgerd Svarstad Haugland. (20.05.05)

Pressemelding

Nr.: 89/05
Dato: 20.05.05
Ekspedisjonssjef Henning Gorholt; tlf 22 24 78 10

Nye regler mot pyramidespill legges frem for Stortinget

Regjeringen legger frem nytt lovforslag mot pyramidespill. ‑ Formålet med lovendringen er å forby pyramidespill og dermed trekke en klarere grense mellom lovlig og ulovlig pyramidelignende omsetningsformer, sier statsråd Valgerd Svarstad Haugland.

Lovforslaget i (Ot.prp.nr. 97 (2004 -2005) slår fast at pyramidelignende organisasjoner som har mer enn 50 prosent av inntektene fra verving eller lignende (og ikke fra salg av varer og tjenester) er ulovlige pyramidespill.

Regjeringen foreslår en effektivisering av håndhevningsreglene ved å lovhjemle en straffesanksjonert dokumentasjonsplikt. Dette fordi deltakere i pyramidespill ofte viser manglende samarbeidsvilje når det gjelder å gi opplysninger og troverdig dokumentasjon. Forslaget om dokumentasjonsplikt innebærer at den som har hatt inntekter fra omsetningssystemer, må kunne dokumentere at inntektene særlig stammer fra salg eller forbruk av varer, tjenester eller andre ytelser, og ikke fra at andre verves til systemet. Denne dokumentasjonsplikten er straffesanksjonert.

- Vårt mål er at dokumentasjonsplikten skal bidra til å begrense etablering av pyramidespill. Vi vil sikre en reell mulighet til håndheving av pyramidespillforbudet. Det er viktig å legge hinder i veien slik at mennesker ikke blir lurt til store tap av denne typen virksomhet, understreker statsråd Svarstad Haugland.

Lovforslaget innebærer i praksis en harmonisering av et EU direktiv omvirksomheters urimelige handelspraksis, som ble vedtatt i april i år.
- Regjeringen har strukket seg langt i å effektivisere håndhevelsen av pyramideforbudet, sier statsråd Svarstad Haugland.

Statsråden vil iverksette de nye reglene straks saken er ferdigbehandlet i Stortinget.

Lovforslaget: Ot.prp. nr. 97 (2004-2005) Om lov om endringer i lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v.