Historisk arkiv

Solid vekst i bevilgningen til norsk filmproduksjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Pressemelding

Nr.: 151/05
Dato: 14.10.2005
Kontaktperson: Eksp.sjef Roy Kristiansen, Medieavd., tlf. 22 24 80 04

Solid vekst i bevilgningen til norsk filmproduksjon

Regjeringen foreslår å bevilge 230 millioner kroner til Norsk filmfond til film- og fjernsynsproduksjon samt utvikling av dataspill. Dette er en økning på over 17 millioner kroner i forhold til saldert budsjett for 2005.

Tilskudd til audiovisuelle produksjoner har i perioden fra 2001 til 2006 økt fra 190 til 230 millioner kroner, noe som utgjør en vekst på om lag 20 prosent.

Når man i tillegg tar hensyn til den økonomiske effekten av at kino- og filmbransjen ble innlemmet i merverdiavgiftssystemet med full fradragsrett fra og med 2005, er rammebetingelsene for norsk filmproduksjon vesentlig forbedret de siste årene.

- Dette vil sikre økt aktivitet i bransjen, noe som vil gjøre det mulig å opprettholde den positive utviklingen for norske audiovisuelle produksjoner, sier kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland.

Høyere publikumsoppslutning, mer kostnadseffektive produksjoner og mer privat investeringskapital har vært og er de viktigste målene for filmstøtten siden omleggingen i 2001. Disse målene er langt på vei nådd. En viktig årsak til dette er en kraftig økning i produksjonsvolumet.

- Et høyt produksjonsvolum vil gi ytterligere kompetanseoppbygging og profesjonalisering av bransjen, noe som kan føre til økt kvalitet og høyere publikumsoppslutning for norske audiovisuelle produksjoner, poengterer Svarstad Haugland.