Historisk arkiv

1 166,5 millioner kroner fordeles mellom fylkeskommunene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Pressemelding

Nr.: 104/2002
Dato: 03.10.2002

1 166,5 millioner kroner fordeles mellom fylkeskommunene

Regjeringen legger i statsbudsjettet opp til en omfattende budsjettreform ved å overføre betydelige midler til fylkeskommunene. Dette er en oppfølging av regjeringens forenklings- og moderniseringsarbeid, og bidrar til å gi fylkeskommunene mulighet til å fylle rollen som regional utviklingsaktør. De økonomiske rammene til distrikts- og regionalpolitikken økes og fylkeskommunene får større råderett over bruken av pengene. Regjeringen foreslår at rammen som fordeles mellom fylkeskommunene neste år er på 1166,5 millioner kroner.

83 prosent av bevilgningen er fordelt etter objektive kriterier basert på folketall innenfor det distriktspolitiske virkeområdet. Alle fylkes­kommunene er garantert en minsteramme på 6 millioner kroner.

Regjeringen vil i en overgangsperiode ta hensyn til noen spesielle forhold i fordelingen til fylkes­kommunene. 17 prosent av bevilgningen er derfor fordelt etter skjønnsmessige kriterier: Eksisterende omstillingsområder, særskilte utfordringer i indre Finnmark, Interreg innsats, bevilgninger til Landsdelsutvalget og store fysiske tilretteleggingsprosjekt.