Historisk arkiv

Lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere er vedtatt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Loven trer i kraft som en frivillig ordning for kommunene fra 1. september i år, og som en obligatorisk ordning fra 1. september 2004. (04.07.2003)

Pressemelding

Nr.: 101/2003
Dato: 04.07.2003

Lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere er vedtatt

Lov om introduksjonsordning som ble vedtatt av Stortinget den 12. juni 2003 ble sanksjonert av Kronprinsregenten i statsråd i dag. Loven trer i kraft som en frivillig ordning for kommunene fra 1. september i år, og som en obligatorisk ordning fra 1. september 2004.

- Loven innebærer en stor reform for kommunenes arbeid med nyankomne innvandrere, sier kommunal- og regionalminister Erna Solberg. - Formålet med loven er å styrke nyankomne innvandreres mulighet til deltakelse i yrkes- og samfunnslivet. Hensikten er videre å gi kommunene en bedre rettslig ramme i sitt integreringsarbeid.

Hovedmålgruppen for loven er personer som er innvilget asyl eller fått opphold på humanitært grunnlag, overføringsflyktninger, personer med kollektiv beskyttelse og familiegjenforente med disse. Disse vil ha en rett og plikt til deltakelse i et individuelt tilrettelagt introduksjonsprogram dersom det foreligger behov for grunnleggende kvalifisering. Deltakelse i program gir den enkelte rett til å motta en introduksjonsstønad som er satt til to ganger folketrygdens grunnbeløp. Illegitimt fravær medfører trekk i stønaden.

Hovedelementene i introduksjonsprogrammet skal være opplæring i norsk og i samfunnskunnskap, samt tiltak som forbereder til videre opplæring eller tilknytning til yrkeslivet. Introduksjonsprogrammet skal være en heldagsbeskjeftigelse og helårlig. Programmene skal som hovedregel ikke vare mer enn to år.