Historisk arkiv

Styrket lokaldemokrati og økt frihet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Kommuneproposisjonen 2004:Regjeringen legger fram en omfattende plan for å redusere øremerkede tilskudd, og samtidig forenkle regelverk og rapporteringskrav. (14.05.2003)

Pressemelding

Nr.: 65/2003
Dato: 14.05.2003

Kommuneproposisjonen 2004

Styrket lokaldemokrati og økt frihet

Regjeringen legger fram en omfattende plan for å redusere øremerkede tilskudd, og samtidig forenkle regelverk og rapporteringskrav. - Vi vil redusere den statlige detaljstyringen av kommunene og gi større mulighet til å prioritere pengene i samsvar med lokale behov, sier kommunal- og regionalminister Erna Solberg.

I kommuneproposisjonen legger Regjeringen frem et forslag som vil innebære en reduksjon av øremerket finansiering med om lag 8 milliarder kroner i 2004 som omgjøres til frie inntekter. Dette utgjør nærmere halvparten av dagens øremerkede overføringer. Frem til 2007 foreslår Regjeringen at ytterligere 3 milliarder i øremerkede midler omgjøres til frie inntekter.

Øremerkede tilskudd er statlig finansiering av bestemte tjenester, og innebærer sterk styring fra staten av hvilke tjenester kommunene skal satse på. Men det er ikke alltid at en øremerket satsing passer med den enkelte kommunes behov. Fordi øremerkede tilskudd som regel krever kommunale egenandeler, kan øremerking forsterke inntektsforskjeller mellom kommunene.

- Forenkling av regelverk og rapporteringskrav vil også gi større handlingsrom lokalt og dermed mer igjen for pengene, sier kommunal- og regionalminister Erna Solberg.

- Vi har tillit til at lokalpolitikerne som sitter nært brukerne best er i stand til å fatte beslutninger ut ifra lokale ønsker, behov og prioriteringer, og sette brukeren i sentrum.

Følgende regelverk vil bli gjennomgått og forenklet i 2004: Barnehageregelverket, opplæringsloven, kommunehelseloven, sosialtjenesteloven og alkohollovgivningen. Regjeringen vil i vår sette ned et utvalg til å foreta en helhetlig gjennomgang av statlig tilsyn med kommunesektoren, basert på at dette tilsynet skal samordnes gjennom fylkesmannen.

- Med større lokalt handlingsrom følger selvsagt også større ansvar for kommunene til å gi innbyggerne det de har behov for. Mer frihet til kommunene vil også gjøre det mer spennende å drive lokalpolitikk, avslutter kommunalministeren.