Historisk arkiv

Folk ønsker å stemme elektronisk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Ved lokalvalget i fjor kunne innbyggerne i Bykle, Larvik og Oppdal kommuner stemme elektronisk ved hjelp av en pekeskjerm. En undersøkelse blant velgerne i disse kommunene viser at seks av sju av dem som benyttet seg av dette, mente det var svært lett å stemme elektronisk. Undersøkelsen viser også at folk i stor grad er positive til bruk av IKT ved stemmegivning. (20.02.2004)

Pressemelding

Nr.: 23/2004
Dato: 20.02.2004

Folk ønsker å stemme elektronisk

Ved lokalvalget i fjor kunne innbyggerne i Bykle, Larvik og Oppdal kommuner stemme elektronisk ved hjelp av en pekeskjerm. En undersøkelse blant velgerne i disse kommunene viser at seks av sju av dem som benyttet seg av dette, mente det var svært lett å stemme elektronisk. Undersøkelsen viser også at folk i stor grad er positive til bruk av IKT ved stemmegivning.

På spørsmålet om hvordan de stiller seg til bruk av datateknologi ved valg, viser undersøkelsen at velgere som stemte elektronisk, har et gjennomsnitt på godt over 9 på en skala fra 1 til 10. 10 betyr svært positiv. Tilsvarende tall for velgere som stemte med papirstemmeseddel er i underkant av 6. I begge gruppene er det bare mindre forskjeller når det gjelder kjønn og alder. - Jeg synes det er svært interessant at så mange er positive til å bruke datateknologi når de skal stemme ved valg, sier kommunal- og regionalminister Erna Solberg.

Ved forsøkene i fjor høst ble det brukt pekeskjermer i valglokalet. Men undersøkelsen viser at så mange som sju av ti kunne tenke seg å stemme over internett. Tallene er litt lavere blant dem som ikke stemte elektronisk, og særlig i den eldste aldersgruppen.

- Forsøkene gir ikke noe entydig svar på om elektronisk stemmegivning fører til økt valgdeltagelse, selv om deltagelsen gikk noe frem i de tre kommunene. Det vi ser er imidlertid at ungdom i noe større grad enn andre aldersgrupper benyttet muligheten til å avgi stemme elektronisk. IKT kan derfor ha en positiv effekt på deltagelsen i den yngste aldersgruppen. Jeg vil nå følge opp rapporten og vurdere om det skal gjennomføres nye forsøk ved stortingsvalget i 2005, sier statsråden.

Undersøkelsen er gjennomført av Institutt for samfunnsforskning/Rokkansenteret, som har evaluert forsøkene på vegne av departementet.